ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပေႃးမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸၢႆႇၵႃႈၶၢမ်ႈလၢၼ်ႇၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး


ၶၢဝ်ႇ Work Point News (  ဝွၵ်ႉပွႆႉထ်ၼယူးသ်  ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတေမိူဝ်းသူႇၸႂ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်း သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ၼႆၸိုင်  တေဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၶၢမ်ႈလၢၼ်ႇၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းထႆး ။

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် 3 မိူင်း -  မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးဢႃႇယုဝတ်းဝႂ် ယူႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တီႈဢေႇသုတ်း ဝၼ်းထိ 30  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈလႄႈ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းသူႇၸႂ်းၶိုၼ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်းၸိုင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၽၵ်းတူ လၢၼ်ႇၶၢမ်ႈမိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈမိူဝ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းထိ 5  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 25 ဝၼ်းၵူၺ်း  ။ 


ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းယိပ်းဝႂ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼိူဝ်ႁိူဝ်းႁႃပႃ ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ  Seabook  ( သီးပုၵ်ႉၶ် ) ၶဝ်တႄႉ တေလႆႈမီးဢႃႇယုဝတ်ႉဝႂ် တီႈဢေႇသုတ်း ဝၼ်းထိ 30  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈသေ တေလႆႈၵႂႃႇတွၵ်ႇၸုမ်ႈဝီႇၸႃႇပဵၼ် (  Non-Immigrant  L-A   ) တီႈလုမ်း တေႃးမေႃး ( လုမ်းၽၢႆႇ ထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ) သေၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ  ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မိူဝ်းၸႂ်းၶိုၼ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းဝၢႆးလင် ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼႆၸိုင် တေလႆႈ မႃးတွၵ်ႇၸုမ်ႈၶဝ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းသေ တေလႆႈၸၢႆႇငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵွပ်ႈၼၼ် သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းလိူၼ်ႁႃႈၼၼ်ႉၼႆၸိုင် မိူဝ်ႈတေၶဝ်ႈမိူဝ်းၽင်ႇမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီ တွၵ်ႇၸုမ်ႈ re entry permit တႃႇၶဝ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။
လွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶၢမ်ႈၽၵ်းတူလၢၼ်ႇမိူင်းထႆး ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ / လၢဝ်း လႄႈ ၵမ်ႇပူးၶျႃးၶဝ်ၵူၺ်း ၊ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ပိုၼ်ႉတီႈသုင် လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႂ်သိပ်းပီယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၶၢတ်ႈလၢမ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2018 ၼႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ တင်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးမွၵ်ႈ 3 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.