ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး

ၵူႈပီပီ ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်းၼႆၸိုင် တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸေႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးမေႃတႆးမႃး ၵူႈပီပီ ။


ပီၼႆႉၼႆၵေႃႈ ထိုင်မႃး ပွၵ်ႈၵမ်း 43 သေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႂ်းဝၼ်းထိ 17 ထိုင် ဝၼ်းထိ 19  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီၶရိတ်ႉ 2019 ၼီႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၸၢႆးသႅင်ယႃႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးတင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢင်ပွႆးၸဝ်ႈၶူးမေႃ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေယုၵ်ႉယွင်ႈၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၵေးၸူး ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပွႆးၶူးမေႃမႃး ၵူႈပီပီ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလီသေဢွၼ်တွၼ်းသေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လိူဝ်သေၶပ်ႉမၢႆ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ မိူၼ်ၼင်ႇ ယိပ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼၢင်းႁေႃၶမ်း ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၶဝ်သေ လဵပ်ႈတူၼ်ႈတၢင်းလူႇ ၊ မီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၊ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၾိင်ႈထုင်းတႆးယဝ်ႉ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး လႆႈသႂ်ႇပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈၶေႉၵၼ်ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉ ၾိင်ႈထုင်းတႆးလႄႈ လိူၵ်ႈသၢဝ်ႁၢင်ႈလီ လုၵ်ႈယိင်းၶူးမေႃၼၢင်းၶမ်းၵူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

 
မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ  ၼၢင်းၶမ်းၵူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူးမေႃယိင်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ၵိုင်ႇလီလိူၵ်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆးသေတႃႉ ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႄႈ လိူၵ်ႈဝႆႉတၢင်းႁၢင်ႈလီ လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈၾိင်ႈထုင်းသေၵွၼ်ႇ ၊ ပီၼႃႈၶႃႇလိုၼ်း ၸင်ႇတေၶေႉၶဵင်ႇပႃး လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႆယဝ်ႈ ။
ၼႂ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်ပီၼႆႉသမ်ႉ မီးႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ ( ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ  မႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉ ပႃးၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ) ၼႆသေ  ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈ  - ဢႃးၸၢၼ်ၵေး ႁွင်ႉ ၸရေးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ- ၵဵင်းႁၢႆး ၊ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႆႈပိုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လူင်ၵဵင်းမႆႇ ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း လႄႈ ၼၢင်းၸၢမ်ပဝ်း ၊ ဢိၵ်ႇပႃး ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ၵဵင်းတုင်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႈ ။ 


ဝၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်း မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ ၶမ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ပီႈၼွင်ႉတႆးႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ် လႆႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေလႄႈသင်  ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထိ  9 မႃးသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၊ မဵတ်ႉတႃႉဢီးလူ တူၺ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးသေ ပၼ်တီႈယူႇႁူမ်ႈၽူၺ်း ၊ ၼေသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ပၼ်ႁႅင်းယဵၼ်ႇငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးလႄႈ တွပ်ႇတႅၼ်းၵုင်ႇမုၼ်မၼ်းၸဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းမႃး ပွႆးၶူးမေႃ ၽွင်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်းၵူႈပီ ။

ပီၼႆႉၵေႃႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် လႄႈ မိူင်းၾၢင်ၶဝ် ပဵၼ်ႁူဝ် ပဵၼ်ၵၼ်းသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ၊  ၵဵင်းတုင် ၊ ဝၢၼ်ႈထိူတ်ႉထႆးႁိၼ်တႅၵ်ႇ ၊ မူႇလ်ၼိထိၽရထမ်းသႅင် ၵုင်းထဵပ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းတႆး ဝိထယႃးလႆးၶျႃမ်းၶျူၼ်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်  ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 9 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
20/02/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.