ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉမိူင်းတႆး 30 ၵေႃႉ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၽိတ်းမၢႆမီႈ


ၶၢဝ်ႇ TV ထႆး ၶျွင်ႉ 3 ပိုၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ မိူင်းတႆး 30 ၵေႃႉ ဢၼ်လွမ်ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ  ၺႃးတိၺွပ်းတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ - တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၵဝ်ႇႁၢမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇဝဵင်းၽၢင်ၶမ်း ပွၵ်ႉပႃႇယၢင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်း ဝႆႉၼႆႄလႈ ဝၼ်းထိ 12  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2019  ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈသပ်းသေးတူၺ်း မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ ႑ မူင်းပၢႆ ။ မိူဝ်ႈၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်း ၼႂ်းႁွင်ႈမိုဝ်ႉသွင်ႇၾႆးၵဝ်ႇ တီႈလၢၼ်ႉႁၢမ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30  ( ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 17 ၵေႃႉလႄႈ ၼၢင်းယိင်း 13 ၵေႃႉ ) ပႃးတင်းထူင်ၶူဝ်းထူင်လဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၼွၼ်းသိပ်ႉၵၼ်သမ်ႉပေႃးတဵမ်ႁွင်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်သပ်းသေးတူၺ်းၸိုင် ၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ်ႉတင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈမႃးတီႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူထိ 1 မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 11  ဢမ်ႇမီးဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆးသေၵေႃႉ ၊ မီးပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင်ဢွၼ်ၶဝ်မႃး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတေၵႂႃႇၵဵင်းမႆႇ မီး 28 ၵေႃႉ ၊ လႆႈပၼ်ၵႃႈၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 4,500 ဝၢတ်ႇ ။ ဢၼ်တေၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈ မီး 2 ၵေႃႉ လႆႈပၼ်ၵႃႈၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 17,000 ( မိုၼ်ႇပၢႆၸဵတ်းႁဵင်ဝၢတ်ႇ ) ၼႆယဝ်ႈ ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းၶဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇဝႆႉတီႈ လုမ်းၽၢႆႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ဢဝ်ဝႆႉပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် တဵၵ်းဝႆႉႁူဝ်မႄႈမိုဝ်းသေ တေသူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေသိုပ်ႇတႆႇငိူၼ်ႈလမ်းၸွမ်း ပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင် ဢၼ်ဢွၼ်ၶဝ်မႃးမိူင်းထႆးၼၼ်ႉသေ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
12/03/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.