ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းလူင်ယၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း



ဝတ်ႉၵျႂင်းဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉႁူးလွႆ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2019 ၼီႈ
  ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ  - ၵျႂင်းၼမ်ႉႁူးလွႆၵႃၶမ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ယွၼ်ႉလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ  ၾႆးမႆႈၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်းၼႆလႄႈ လႆႈပႃးတင်းၶူဝ်းၸွႆႈထႅမ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢၼ်ထူပ်းၽေး ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉသေ မိူဝ်းသူႇၸႂ်း မိူဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝၼ်းထိ 28  ၊ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈမိူဝ်းႁၼ် ၊  လၵ်းသဝ်ၵျႂင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ပုတ်းပဵၼ်ပွတ်း ၊ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇၵေႃႈမႆႈ ၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉထမ်း ဢၼ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မွင်လႄႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးၾႆးမႆႈမူတ်း ၼႆယဝ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁူႉမႃးတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၵျႂင်းလူင်ယၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၽွင်းမိူဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် ဝႆႈၽြႃးယဝ်ႉသေ တေၶဝ်ႈၼွၼ်းသိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်း ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းႁွင်ႈလုၵ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၊ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင် ၽူင်ႉတႅၵ်ႇၼိူဝ်ၸွမ်ၵျႂင်း ၊ မိူဝ်ႈႁႅၼ်တူၺ်းၵႂႃႇ ၾႆးပေႃႈမႆႈလမ်းလူင်မႃးယဝ်ႈ ၊ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်သေ ၼႅတ်ႈပၢႆႈၾႆး ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ဢဝ်ၶူဝ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ၵျႂၵ်းတူၵ်းၵႂႃႇႁူးလႅင်း ၊ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးမႆႈတႄႉ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈၽႅၼ်ႇသူဝ်ႇလႃႇ ဢၼ်ဢဝ်သၢႆလႅင်းလႅတ်ႇသေ ႁဵတ်းၾႆးၾႃႉ ၊  ၽႅၼ်ႇသူဝ်ႇလႃႇ ပဵၼ်သျႂၵ်ႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်ၾႆးမႆႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၾႆးမၼ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇမႆႈႁႅင်းၼႃႇ ၊ မႆႈႁုပ်ႇပႃးတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းၵျႂင်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈ ၊ မိူဝ်ႈဢၼ် လူတ်ႉၶႄဝွတ်ႇၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၶဝ်မႃးထိုင်ၵေႃႈ ၾႆးသမ်ႉပေႃးလႆႈမႆႈသဵင်ႈၵႂႃႇတင်းလင် ၊ တီႈတေႉ ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵႆယၢၼ်ၵၼ်တင်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းမွၵ်ႈ 5 – 6 လၵ်းၵူၺ်းသေတႃႉ သဵၼ်ႈတၢင်းဢမ်ႇပေႃးလီ လႄႈ ၸင်ႇၼၢၼ်းမႃးထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵျႂင်းသွင်ၸၼ်ႉ ၊ သိူဝ်ႇပႅၼ်ႈၵင်ႈပႅၼ်ႈမုင်းလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ၊ ပဵၼ်ဝတ်ႉ ၵျႂင်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၊ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 10 တူၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ လွင်ႈလုလွင်ႈသုမ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈမီးၵႃႈၶၼ်ၵႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉလႆႈသေတႃႉ ငိုၼ်းၸဝ်ႈသြႃႇ ဢၼ်ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉ မီး 16 သႅၼ် ပျႃးၵေႃႈ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
ဝတ်ႉၵျွင်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ် တၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပုၼ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်သၢမ်ဝၢၼ်ႈ မႃးဝႆႈသႃလူႇတၢၼ်းတႃႇသေႇ ၊  ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈမေး ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းဝတ်ႉၵျႂင်းလင်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ လူင်ယၢၼ်းလႄႈ ၵေႃးပၵၵျႂင်းၶဝ်ယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
01/03/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย   

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.