ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိုၵ်းသူၼ်းၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း


ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းမႆႈသမ်ႉမီးၽုၼ်ႇမုၵ်ႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၽူၼ်သမ်ႉတၢင်းပိူဝ်ႉဢုင်သေ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ တၢင်းၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် လႆႈၶပ်းၶိုင်ဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းဝႃႈၼႆသေ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တၢင်းလၢႆႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈလူႇၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။


တွၼ်ႈတႃႇ သိူဝ်ႇတၢင်း ႁဵတ်းတၢင်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇႁိၼ် မၢၵ်ႇသၢႆး တေလူဝ်ႇ 250 လမ်း ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ၵႃႈၶၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ 1,100 ဝၢတ်ႇ  ပုၼ် ( ပိလၢတ်ႉမေႇ ) တေလူဝ်ႇ 700 ထူင် ၼိုင်ႈထူင်လႂ် ၵႃႈၶၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ 190 ဝၢတ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ တေလူဝ်ႇ 1,114 လိတ်ႉ ၼိုင်ႈလိတ်ႉလႂ် ၵႃႈၶၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ 28 ဝၢတ်ႇ  လိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေလူဝ်ႇထႅင်ႈယူႇတၢင်းၼမ် လႄႈ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ၸေႇတၼႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ႁႅင်းၸ်ႂ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၼမ်ၸ်ႂၸေႇတၼႃႇလီႁဝ်းၶႃႈ ၶ်ႂႈလူႇ ၶ်ႂႈၸွႆႈ ၶ်ႂႈထႅမ်ၸွမ်းၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈမႃးတီႈ ၸၢႆးႁၢၼ်တႆး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးလႆႈတီႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆယေးငိုၼ်း ၽူႈႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်းၽွၼ်းၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈၼေဝႆႉၼႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။


မၢႆၵပ်းသၢၼ်         094-903-1406
မၢႆယေးငိုၼ်း         052 3 77439 5 ( ၵသီႇၵွၼ်းထႆး )
.
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
16/3/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.