ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းတႆးသွင်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း သီႇပေႃႉ ၊ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးဝၼ်းထိ  19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ သိုၵ်းတႆး RCSS လႄႈတင်း  SSPP ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးသေ ဢဝ်ပဵၼ်ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵူဝ်ႁေသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ လၢႆတီႈ လၢႆတၢင်း


ၽူႈၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်း လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၽၢႆႇ  မႃးမီးၸမ်ဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈၵႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁေသေ ပၢႆႈမႃးတီႈဝတ်ႉၵျႂင်းၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ မွၵ်ႈႁႃႈသိပ်းပၢႆ ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 19 ဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈၼိုင်ႈမူင်းပၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၊ ငိၼ်းဝႃႈ မႆႈၵႂႃႇ 3  လင်ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇႁုဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၽႂ် ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႈ ၵွင်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢၢႆႈပီး ဢႃႇယုမွၵ်ႈ သၢမ်သိပ်းပၢႆ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႈ  ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်းၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵမ်းၵမ်းလႆႈပၢႆႈ မီးၵႂႃႇ 6 ပွၵ်ႈ ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉႁႃ မိူဝ်းသူႇၸႂ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း တိုၵ်ႉလႆႈဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၊ သမ်ႉပေႃးလႆႈပၢႆႈမႃးၶိုၼ်း ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း၊ တႃႈလူင် ၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ ၼႆးလူင်ၶဝ် ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းသေ မႃးသေႃႉယူႇဝႆႉ မီး 135 ၵေႃႉ ၊ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၸႂ်ဢီးလူၶဝ် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၽူႈပၢႆႈၽေးၶဝ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ်ၽူႈပၢႆႈၽေး မၢႆၾူၼ်း -  09 9711- 616 06  ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇၼႆၶႃႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ဝၼ်းထိ 19 ၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်း SSPP တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်းတေႉယူႇ၊ လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ၊ လွင်ႈဝႃႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇလႂ် ယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တေႁူႉလီ ၊ ၽၢႆႇၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႃးလႃး ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် သွင်ၽၢႆႇတေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ငမ်းယဵၼ်တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆးၶဝ် ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇတူၺ်းသွင်ၽၢႆႇယူႇ ၊ တႃႇသွင်ၽၢႆႇ တေလႆႈဢုပ်ႇတေႃႇၼႃႈၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ 


ၵၢင်ၸႂ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP ၶဝ်တႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶဝ် ယင်းပႆႇလႆႈၶႃႈ ။
ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၵူဝ်ႁေပၢႆႈၼီႈ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးတီႈသီႇပေႃႉၵူၺ်း ၊ တီႈၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ ပူႇၵၢင်ႉ လႄႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးၶဝ် ၺႃးသိုၵ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်တိၺွပ်းၵႂႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈပၢႆႈမႃးသေႃႈႁူမ်ႈတီႈ ၵျႂင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် မိူင်းမု ၼႆယဝ်ႈ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA တပ်ႉသိုၵ်းတႆး SSPP ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ်လႅင်သေ တိၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ပူႇၵၢင်ႉလုင်းသူၺ်ႇၶျေႃး ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး လုင်းၶမ်း လႄႈ ၸရေးဝၢၼ်ႈ - ၸၢႆးလူးၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၊ ၼေးဝႃႈ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း RCSS  ၼႆသေ ၸင်ႇတိၵႂႃႇ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင် - ၼမ်ႉတူႈ လင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 10 ပၢႆသမ်ႉ ႁၼ်သိုၵ်းတႆး သိုၵ်းလွႆမႃးမီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသေႃႉႁူမ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျႂင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်မိူင်းမု ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽူႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ် ၵဵပ်းတွမ်ဝႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ -တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈၼီ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ႈထူၼ်ႈ 3 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ တင်းသဵင်ႈမီးၵႂႃႇ 1,954 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶဝ် မႃးမီးယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းၼမ်ႉသိမ်ႇ ၊ ၵျႂင်းမၢၼ်ႈလီႈ ၊ ၵျႂင်းၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၊ ၵျႂင်းပၢင်ၼိူဝ် - တႃႈတေႈ ၊ ၵျႂင်းၽူဝ်းတေႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၵျႂင်းၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ လႄႈ သိုင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/03/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ တူဝ် #ထီႇ တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.