ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းသဵင် ၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်တူၼ်ႈ 3 ပီ 2019  တၢင်းမိူင်းထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းသဵင် ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီ ဝၢႆးသေမီးၵၢၼ်ႁုပ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမိူဝ်ႈပီ 2014 ၼၼ်ႉမႃး ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႄႈပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းၽၢႆႇၵေႃႇမတီႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသပ်းၸႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတင်းမူတ်း 51,205,624 ၵေႃႉ မီးၵူၼ်းမႃးလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ်  65% သေ ဢၼ်မီးဝႂ်တွတ်ႈၶႅပ်းသဵင်လုသမ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 5.6 % လႄႈ ၶႅပ်းဝႂ်သဵင် ဢၼ်ဢမ်ႇလိူၵ်ႈပႃႇတီႇလႂ်ၵေႃႈမီး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ်  1.5% ၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး လႆႈ 138 တီႈၼင်ႈ   ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉၶျၢတ်ႉ လႆႈ 5 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇဢၼႃႇၶူတ်းမႂ်ႇ လႆႈ 88 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇသေရီးရူမ်းထႆး လႆႈ 11 တီႈၼင်ႈ  ပႃႇတီႇသဵတ်ႇထၵိတ်ႇမႂ်ႇ လႆႈ 6 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇပရႃႇၶျႃႇၶျၢတ်ႉ လႆႈ 6 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇၽလင်းပၶျႃႇရတ်း လႆႈ 117 တီႈၼင်ႈ  ပႃႇတီႇရူမ်းၽလင်းပရႃႇၶျႃႈၶျၢတ်ႉထႆး လႆႈ 5 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇပရႃႇၶျႃႇတိပတ်ႇ လႆႈ 54 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇၽုမ်းၸႂ်ထႆး လႆႈ 52 တီႈၼင်ႈ  ပႃႇတီႇၶျၢတ်ႉထႆးၽတ်းထၼႃး လႆႈ 10 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇၶျၢတ်ႉၽတ်းထၼႃး လႆႈ 3 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇၽလင်းထွင်ႉထိၼ်ႇထႆး လႆႈ 2 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇရၵ်းၽိုၼ်ပႃႇပရႃႇထဵတ်ႉထႆး လႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇၽလင်ႈပူင်ႈၶျူၼ်းထႆး လႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ လႄႈပႃႇတီႇၽလင်းၶျၢတ်ႉထႆး လႆႈ 1 တီႈၼင်ႈၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ တင်းမူတ်းတေပဵၼ် 500 တီႈၼင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶႅပ်းတွတ်ႈသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈတင်းမူတ်း 94% ၶွင်ဝၼ်းထိ 26/03/2019  တီႈၶျွင်ႉသၢမ်ၼႆယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်မိူင်းထႆး မီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၸင်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးသေ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုပ်ႈလႂ်ပၢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပၵ်းတႃႇတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ယူႇသဝ်းႁႂ်ႈထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
26/03/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.