ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ ႑ - ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမီး 5 ပၢၵ်ႇပၢႆ


တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း  ပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး/ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ဢၼ်မီးတီႈလွႆပၢင်ၶူၵ်ႉပၢင်ၶႃး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ မိူင်းၵိုင် ၊ ၵေးသီး 3 ၸေႈဝဵင်း တိတ်းၸပ်းၵၼ် ။ၸဝ်ႈႁၢၼ် -ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်း ႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတႂ်ႈတပ်ႉယလၶၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းပၢင်တပ်ႉၶဝ် ဢၼ်မီးတီႈလွႆပၢင်ၶူၵ်ႉပၢင်ၶႃး တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2019 လႄ ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊  ဝၼ်းထိ 10 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယူႇၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်သေ ယိုဝ်းလူင်းမႃးလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ၊ ပႃးတင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လုင်းၶမ်း လႄႈ ပႃႈသႃႇ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 50 လႄႈ လႆႈၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်ဝႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဝၼ်းထိ 11 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ မီးႁိူဝ်းမိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လမ်း လုၵ်ႉတင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁေမႃးပၼ်ႇယူႇၼိူဝ်လွႆၸိူဝ်းဢၼ်ၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်း ၊ တီႈတေႉမၼ်း ၸုမ်း SSPP/SSA ၶဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉႁႃၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇၽၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ တင်းၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း ၊ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၊ တေၶတ်းၸႂ်ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ ပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉပၢင်တိုၵ်းဝႆႉ 4 လိူၼ်ၼႆသေတႃႉ သမ်ႉမႃးတိုၵ်းၶဝ်ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၊ လုၵ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ သိုၵ်းတႆး RCSS ၵေႃႈၸွႆႈတိုၵ်းၽၢႆႇ ၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇမီး ငဝ်ႈႁၢၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတႃႇတေႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၊ တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းၸွႆႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8  ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းႁိူၼ်းမႂ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈမေႃးမႃးၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈပႅတ်ႈၵၢၼ် ပႅတ်ႈငၢၼ်း ၊ သိမ်းၶူဝ်းသိမ်းလဵင်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈၵျွင်းတွင်ဢုတ်ႇသွင်လၵ်းဝဵင်းၵေးသီး ၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်တီး 2 ၵေႃႉ ၺႃးသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇလိၵ်ႈပၼ် သိုၵ်းတႆးၶူဝ်းၶဵဝ် ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၵွင်းလွႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈသေ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႈ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉႁေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင် မွၵ်ႈသိပ်းဝၢၼ်ႈပၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈမေႃႇ ၊ ၵုၼ်ၶႃး ၊ ပၢင်ၶႃး ၊ ၼႃးပုင်ႇ ၊ မၢၵ်ႇၶီႈၼူၵ်ႉ ၊ ၵုၼ်တီး ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႂၢႆး ၊ ၼႃးမူၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵျႂင်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁွမ်ႈ ၊ ပၢင်ၸိူၼ်း ၊ ၼႃးၵေႃႈ ၊ ၵုၼ်ၼိမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ။

ၼၢင်းဢွမ်ၶမ်း ၽူႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းတီႈဝတ်ႉၵျႂင်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉၵျႂင်းၵေႃႇဢုတ်ႇသွင်လၵ် းဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း 465 ၵေႃႉ ၊ တီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းဝၢၼ်ႈလွႆၵေႃသမ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 80 ပၢႆ ။ မီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီး ဢိၵ်ႇပႃးလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းၵေးသီးၶဝ် ၊ ၽၢႆႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၊ သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆၶဝ် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်း 09 421 853 824 လႄႈတင်း 09 695 562 674 ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ ။

ၼႂ်းၸူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2019 ၼီႈမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သိုၵ်းတႆး RCSS လႄႈတင်း တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃးသိုၵ်းလွႆ ႁူမ်ႈသိုၵ်းတႆး SSPP ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၊ သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈသင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၊ ၵျႂၵ်ႉမႄးလႄႈ ၼမ်ႉတူႈၶဝ် လႆႈပၢႆႈၼီႈ မႃးမီးယူႇတီႈၸွမ်းဝတ်ႉၸွမ်းဝႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ လႆႈမီးၵႂႃႇ သွင်ႁဵင်ပၢႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/03/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.