ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႉဢဝ်ၸဝ်ႈၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၽိတ်းပၵ်းပိူင်

4/30/2562 08:03:00 หลังเที่ยง 0

တၢင်းၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 30/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 00:30 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇရူတ်ႇ ၽၢၵ်ႈ 5 ၵဵင်းမႆ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃႁိုင် 4 လိူၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ

4/30/2562 07:20:00 ก่อนเที่ยง 0

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၵွၼ်လႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် เด็กชาย จิตเพิ่มพูน สร้อยแสง   ဢႃႇယု 8 ပီ ပဵၼ် လုၵ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူ...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၶႅမ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ၵဵင်းမႆႇ လႄႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတွၼ်ႈသိူဝ်ႈ

4/27/2562 05:49:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/4/2019 တၢင်းၽၢႆႇၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၶႅမ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၵၼူၵ်ႇ 2 ဢိူင်ႇလွႆသၵ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 32 ၵေႃႉ လွမ်ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးၸွမ်းၼမ်ႉၶႅင်သတ်ႉၵၼ်ၼႅၼ်ႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းၸွမ်းတၢင်း

4/26/2562 09:03:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ snook .com တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 32 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၶီႇလူတ်ႉမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၶႅင်သေ ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး သမ်ႉၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ပေႃႈမႄႈသူင်ႇမႃးႁဵၼ်း ၵူၺ်းသမ်ႉမႃးယူႇပဵၼ်ၽူဝ်မေးၵၼ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

4/21/2562 08:31:00 ก่อนเที่ยง 0

မီးပေႃႈမႄႈၼႃႈႁိူၼ်းၵမ်ႈၼမ် ပိုတ်ႇၸႂ်ပၼ်ႁႃလွင်ႈသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ပၢႆးမေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း တၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵူႈမျဵဝ်းမျဵ...

ၸွႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃပီႈၼွင်ႉ ၽူႈထူပ်းၽေး ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇဢၢႆႈ ၼႆႉပၼ်ၵၼ်သေၵမ်း

4/20/2562 11:10:00 หลังเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ဢေႇပရိူဝ်ႇ ပီ 2019 တင်းႁူင်းယႃ ၸမုတ်ႇသႃၶွၼ်းဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၽူႈထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇဢၢႆႈၼႆႉဝႆႉ လႆႈတိတ်းတေ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီမၢၼ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းႁူဝ်ၸိူဝ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇတေႁုင်ႁဵတ်းယႃႈဢႆး လႄႈယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တႃႇၼိုင်ႈမိုၼ်ႇလိတ်ႉ ဢၼ်တေသူင်ႇၵႂႃႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

4/20/2562 10:19:00 ก่อนเที่ยง 0

  မိူဝ်ဝၼ်း ထိ 20/4/2019 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ ႁႄႉၵင်ႈ ၵႅတ်ႇၶေယႃႈ မဝ်းၵမ်မၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်း 22 (Central Committee for Drug Abuse Control ဢမ်ႇၼၼ် CCDAC) ...

ယိင်းမူဝ်လၢဝ် ၽူႈဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ​​ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိၼ်ႇလၢႆႈၽဝယိင်းသၢဝ် ၶဝ်ႈၼုင်ႈၶၢဝ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ

4/19/2562 09:42:00 ก่อนเที่ยง 0

ယိင်းမူဝ်လၢဝ် ၽူႈဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ​​ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိၼ်ႇလၢႆႈၽဝယိင်းသၢဝ် ၶဝ်ႈၼုင်ႈၶၢဝ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉထမ်ႇမႃႇယ...

လၢၼ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်တေႃႉၶဝ်ႈတႅင်ၸမ်ႇပူႇ တင်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မိူဝ်းၶၢႆတီႈမိူင်းၶဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၶမ်း မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

4/18/2562 08:27:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ   မီးပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢၢင်ႈတေႃႉတၢင်ႇဢဝ် တႅင်ၸမ်ႇပူ ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢိၵ...

ၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႅဝ်ႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၵဵင်းမႆႇ ၺႃးပိူၼ်ႈလၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ၶမ်းၼႂ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ

4/14/2562 06:53:00 หลังเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ คนข่าวเชียงใหม่ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉသေ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ လႄႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉႁိမ်းၶူးမိူင်း တီ...

ၶၢဝ်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ မိူင်းထႆး မီးၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 174 ၵေႃႉ မိူင်းဢုတွၼ်းထႃးၼီး တၢႆ 10 ၵေႃႉၼမ်သုတ်း

4/14/2562 02:11:00 ก่อนเที่ยง 0

တၢင်းၽၢႆႇလူလႄသဵၼ်ႈတၢင်းလွတ်ႈၽေးလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 174 ၵေႃႉ မ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးႁူမ်ႈတင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၺွပ်းမၢၼ်ႈမဝ်းယႃႈမ လၵ်ႉၶူဝ်းပိူၼ်ႈ

4/13/2562 12:44:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:40 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူ...

ၶေႃႈႁၢမ်ႈႁေႉ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး ၼႂ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

4/12/2562 09:58:00 ก่อนเที่ยง 0

ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၶရိတ်ႉ 2019 ၼီႈၼႆႉ တီႈမိူင်းထႆးတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 13 ထိုင် ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ ...

ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်မိူင်းထႆး ပေႃးသဵင်ႈၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈ

4/09/2562 07:27:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ The Nation TV ထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃသုၼ်ႇတူဝ် ( - Private ေဢႇၵၶျူၼ်း ) မိူင်းထႆးၼႆႉေသ သင်ဝႃႈ ၵႃႈဢီႈယႃ...

ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႅၵ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈယွမ်ႉသီ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

4/07/2562 07:49:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်မတ်ႉ 2019 ၼၼ်ႉ တင်းၽၢႆႇၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပီမႂ်ႇတႆးမိူဝ်ႈ 2113 ၼီႈမိူ...

မူႇလႃႇၼိထိ လွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ႁဵတ်းပွႆးၵူႉသူဝ်ႇ သွၼ်းၼမ်ႉႁပ်ႉၽွၼ်းပီမ်ႂႇ တီႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ

4/02/2562 07:34:00 ก่อนเที่ยง 0

မူႇလႃႇၼိထိ လွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ႁဵတ်းပွႆးၵူႉသူဝ်ႇႁပ်ႉၽွၼ်းပီမ်ႂ ႇတီႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈပ​​​ေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသမ်ႇဝႃႇရ  ၵွၼ်ႇ​​ပေႃႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈ​​တေၶဝ်ႈထ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.