ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶၢဝ်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ မိူင်းထႆး မီးၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 174 ၵေႃႉ မိူင်းဢုတွၼ်းထႃးၼီး တၢႆ 10 ၵေႃႉၼမ်သုတ်း


တၢင်းၽၢႆႇလူလႄသဵၼ်ႈတၢင်းလွတ်ႈၽေးလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 174 ၵေႃႉ မိူင်းဢုတွၼ်းထႃးၼီး တၢႆ 10 ၵေႃႉၼမ်သုတ်း လႄႈ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇရူတ်ႇ တင်းၽၢႆႇတင်ႈလၢၼ်ႇၶဝ် မီးလွင်ႈၸႅတ်ႈသေးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး ဢိၵ်ႇတင်းတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းထႆးၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


တၢင်းၽၢႆႇလူလႄသဵၼ်ႈတၢင်းလွတ်ႈၽေးႁဵတ်းႁူဝ်ႁုပ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽွင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းထူၼ်ႈထိ 3  (ဝၼ်းထိ 13/04/2019) ၼႆႉၵူၺ်း  မီးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ 700 ပွၵ်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 67 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 733 ၵေႃႉသေ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ယွၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်း 42.71 ပိူဝ်ႈသဵၼ်း ႁေႃႈလူတ်ႉလႅတ်းၵႂႃႇဢၼ်ပၵ်းပိူင်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉပၼ် 26.14 ပိူဝ်ႈသဵၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ ပဵတ်လွင်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ်တီႈသုတ်း 81.08 ပိူဝ်ႈသဵၼ်းၼႆယဝ်ႉ။


ယင်းမီးႁူဝ်ႁုပ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 11-13/04/2019 မီးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 1665 ပွၵ်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 174 ၵေႃႉ  မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း 1728 ၵေႃႉသေ မိူင်းဢုတွၼ်းထႃးၼီး တၢႆၼမ်သုတ်းထိုင် 10 ၵေႃႉ ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်သုတ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်မိူင်းၼၶွၼ်းသီထမ်ႇမရၢတ်ႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 69 ၵေႃႉ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်ၶိုၼ်းၶိင်ႇၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ၸိုင် လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပီၼႆႉ လူတ်းလူင်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.