ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃႁိုင် 4 လိူၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၵွၼ်လႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် เด็กชาย จิตเพิ่มพูน สร้อยแสง  ဢႃႇယု 8 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းတႆးသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၼႂ်းႁွင်ႈ ICU တီႈႁူင်းယႃသူၼ်တွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင် 4 လိူၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ။


ၼၢင်းသွင် ၽူႈပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ”.. လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၢင်း လႆႈပဵၼ် ၼၢဝ်ငၢၼ်း မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ  - ပီၵၢႆ သေ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈတီႈႁူင်းယႃ သၼ်သၢႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 2 မူင်း ႁူင်းယႃသၼ်သၢႆး ၸင်ႇသူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃ ပႃႇႄငႉ ( ၼႃႉၶွၼ်းၾိင်း ) ႁိုင် 2 ဝၼ်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သမ်ႉသိုပ်ႇသူင်ႇမႃးတီႈ ႁူင်းယႃသူၼ်တွၵ်ႇ လႆႈမႃးယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃသူၼ်တွၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈ ICU ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 4 လိူၼ်ပၢႆ မေႃယႃ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးၵွၼ်ႇလႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ သေတေလႆႈလၢႆႈလိူတ်ႈ 3 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 5 ပွၵ်ႈ တၢင်းႁူင်းယႃသမ်ႉလိူတ်ႈဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လိူတ်ႈ သႅၼ်းလိူတ်ႈ O ဢမ်ႇၼၼ် B ဢမ်ႇၼၼ်  A ၵေႃႈလႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

သင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈတေမႃးလူႇလိူတ်ႈပၼ်ၸၢႆးၵွၼ်လႅင်းသေ ဢမ်ႇႁူႉတီႈမၼ်းၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃ ၼၢင်းသွင် လႆႈတီႈမၢႆၽူၼ်း 062-951-8814 ဢမ်ႇၼၼ်မႃးလူႇၵမ်းသိုဝ်ႈလႆႈတီႈ ႁွင်ႈလူႇလိူတ်ႇ တိုၵ်းသီၽတ်း ၼႂ်းႁူင်းယႃသူၼ်တွၵ်ႇ လၢတ်ႈမေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ လူႇလိူတ်ႈပၼ် เด็กชาย จิตเพิ่มพูน สร้อยแสง ၵေႃႈလႆႈၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

ၸၢႆးၵွၼ်လႅင်း ႁိုဝ် เด็กชาย จิตเพิ่มพูน สร้อยแสง လုၵ်ႈၸၢႆးၼၢင်းသွင်ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၵျွၵ်ႉမႄး မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 15 ပီယဝ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
.

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.