ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မူႇလႃႇၼိထိ လွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ႁဵတ်းပွႆးၵူႉသူဝ်ႇ သွၼ်းၼမ်ႉႁပ်ႉၽွၼ်းပီမ်ႂႇ တီႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မူႇလႃႇၼိထိ လွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ႁဵတ်းပွႆးၵူႉသူဝ်ႇႁပ်ႉၽွၼ်းပီမ်ႂ ႇတီႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈပ​​​ေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသမ်ႇဝႃႇရ  ၵွၼ်ႇ​​ပေႃႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈ​​တေၶဝ်ႈထမ်ႈ ၼင်ႈၵမ်ႇမႃႇထၢၼ်း ပိၵ်ႉဝႃၸႃ (ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း တီႈၼႂ်းလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/03/2019 ၽူၼ်းဢဵၵ်ႇသူႇထတ်ႉ ၸရုမၼီႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မူႇလႃႇၼိထိလွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ​​ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ​​ၸေတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းလိူၼ်ႁႃႈလႄႈ တၢင်းမူလႃၼိထိလွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ႁူမ်လူၺ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉတ​​ပေးြသႃႇတၵ်ႈၵႃႇ​​သေ ႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉႁပ်ႉၽွၼ်းတီႈ ​​ပေႃႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသမ်ဝႃႇရ ႁဝ်း​​ၼႂ်းဝၼ်းထိ 04/04/2019 တီႈဝတ်ႉၵမ်ႇမႃႇထၢၼ်း လွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼႆႉလႄႈၸင်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆႁဝ်းၶဝ် မႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇဢဝ်ၵူႉသူဝ်ႇၸွမ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။


မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ​​ၵေႃႈ ​​ပေႃႈၶူးဝႃးႁဝ်းမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႈြၽႃးတၢင်ႇဢ​​ၼေၵၸႃႇ ပိုတ်ႇတႃၽြႃးတီႈဝတ်ႉဝိႁၢၼ်လူင်ၵမ်ႇမထၢၼ်းလွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈ (ၾိင်ႈထုင်းၵဝ်ႇတႆး) လႄႈ မီးတၵ်ႈၵႃႇသတ်ႇထႃးမႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈထွမ်ႇြတႃးၸဝ်ႈတၢင်းၼမ်​​သေ ​​ပေႃႈၶူးဝႃးၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ​​တေၶဝ်ႈၽႃႇဝၼႃႇၼႂ်းထမ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉၼႆ​​သေ လႆႈၽၢတ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉလွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ။ ဝၢႆးမႃး​​ပေႃႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈမီးလုၵ်ႈၼွင်ႉတ​​ပေးႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵ်ႈၵႃႇသတ်ႉထႃး မူႇလၼိထိ လွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈပၼ်​​ပေႃႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 04/04/2019​​ ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈပေႃႈၶူးဝႃးဝႃးၵေႃႈလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ​​တေမႃးႁႂ်ႈသွၼ်းၼမ်ႉ​​ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း​​သေ​​ မဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်တၵ်ႇၵႃႇႁဝ်းၶဝ်ထႅင်ႈၼႆၶႃႈ။

ၽွင်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈၶူးလူင် ႁိရၼ်းဢႃဝႃးသဝတ်  ၸဝ်ႈသြႃႇဝတ်ႉႁိရၼ်းယႃးဝၢတ်ႉ ဢိူင်ႇ​​ၵေႃႇသၢင်ႉ ​​ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈ​​တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 04/04/2019 ထိုင်ႈတီႈဝတ်ႉလွႆဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00 မူင်းယဝ်ႉ​​ႁေႃးတြႃး ​​ပေႃးထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00 မူင်း ၸင်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉတ​​ပေးလႄႈသြႃႇတၵ်ၵႃႇလႆႈသွၼ်းၼမ်ႉႁပ်ႉၽွၼ်းပီမႂ်ႇယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သူင်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသမ်ဝႃရ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၶဝ်ႈထမ်ႈ ပိၵ်ႉဝႃၸႃ (ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇထူပ်းၽႂ်) ၽႃႇဝၼႃႇ 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း တီႈမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼႆၶႃႈ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
02/04/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.