ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶေႃႈႁၢမ်ႈႁေႉ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး ၼႂ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ


ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၶရိတ်ႉ 2019 ၼီႈၼႆႉ တီႈမိူင်းထႆးတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 13 ထိုင် ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ  2019 ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ် ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၶဝ် တေလႆႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသွင်ၽၢႆႇမိူင်းၵေႃႈ မီးၶေႃႈႁၢမ်ႈႁေႉ ပၼ်ၾၢင်ႉသတိထိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးၼင်ႇၼႆ ။


ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ -  ၼႂ်းၶၢဝ်ႇထႆး Thai PBS တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈ  ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ရႃႇၸဝတ်ႇလႄႈ ႁေႉၵင်ႈၽေးၶဵၼ်ဢၼ်းတရၢႆး ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၼ်ႇမိူင်းထႆးၶဝ် လႆႈမီးပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ မီးၶေႃႈႁၢမ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း 6 ၶေႃႈ ။  
1) တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉဝူၵ်ႇသိတ်းၼမ်ႉႁႅင်းသုင်သိတ်းၵၼ် လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ 
2) တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၼမ်ႉၶႅင် သၢတ်ႇသႂ်ႇ ႁူတ်းသႂ်ႇၵၼ် 
3) တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၼမ်ႉဢၼ်ဝူၺ်ႇ ဢၼ်ႁင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ၼၼ်ႉ မႃးႁူတ်းသႂ်ႇၵၼ် 
4) တေဢမ်ႇလႆႈ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းၵႅပ်ႇ ၶီႇလူတ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉ 
5) တေဢမ်ႇလႆႈၶၢႆလဝ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 18 လူင်းတႂ်ႈ 
6 ) တေဢမ်ႇလႆႈၼုင်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ ဢၼ်ႁတ်ႉဢၼ်ႁိတ်းတူဝ် ပွႆႇၼိူဝ်ႉပွႆႇတူဝ် 
သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ တေၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼႆယဝ်ႈ ။


ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน  ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်မိူင်းထႆး ယင်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၶီႇၸွမ်းတင်းလင်လူတ်ႉၵပႃႇသေ ႁူတ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၽိတ်းပၵ်းပိူင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး ၊ ဢၼ်ဢဝ်ၾွင်းၼမ်ႉပိုၼ် ႁေလဵၼ်ႈသႂ်ႇၵၼ်တႄႉၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၊ ပေႃးၶပ်းလူတ်ႉႁေႃႈၵႃး ၽိတ်းပၵ်းပိူင်သေ ဢဝ်ပိူၼ်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆၼႆ တေၺႃးဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢဝ်ပိူၼ်တၢႆ - ၼႆယဝ်ႈ ။ သမ်ႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းမိူဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် မိူဝ်းသူႇၸႂ်းၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈမႂ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၶဝ် ။ ပေႃးၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁဵတ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ/ယွၼ်းၵိၼ်ငိုၼ်းၼႆ တိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈသေ တေဢဝ်တၢင်း ၽိတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ ။


တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇၼႆၵေႃႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉ မီးၼင်ႇၼႆႉ ။  
1 ) တေဢမ်ႇလႆႈမဝ်းလဝ်ႈမဝ်းယႃႈႁေႃႈလူတ်ႉႁေႃႈၵႃး ၊ ဢမ်ႇလီၶေႉၵၼ်ႁေႃႈ / ဢမ်ႇလီႁေႃႈဝႆးဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင် 
2 ) ဢမ်ႇလႆႈႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ဢမ်ႇတိတ်းမၢႆၾၢင် 
3 ) ဢမ်ႇလႆႈထွၼ်ထွတ်ႇၽၵ်းတူလူတ်ႉ / ဢမ်ႇလႆႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈတႅင်ႇလူတ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးလၢႆးလဵၼ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ / ဢမ်ႇလီဢဝ် ႁၢင်ႈဢၼ်ဝူၺ်ႇႁင်ႈမႃးၼေႉသႂ်ႇတီႈလူတ်ႉ 
4) ဢမ်ႇလီဢဝ် ၵႃးယွၵ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈယွၵ်းမႃးႁေႃႈၼိူဝ်တၢင်းလူင် 
5 ) ဢမ်ႇလႆႈၶီႇထူဝ်ႈ ( ထေႃႇလၵျီႇ) သေ လဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၊  
6) ဢမ်ႇလႆႈပွႆႇၵႂၢၼ်းၾႆးလမ်သဵင်လင်တီႈလူတ်ႉ 
7) ၾၢင်ႉသတိ လွင်ႈၵျေႃးလႅၼ်လဵင်ႉယႃႈယႃသူၼ်းၸႂ်လွင်ႈၵႃႇမ 
8) ၼၢင်းယိင်းၶဝ် ပေႃးၵႂႃႇလႄႇၸွမ်း ၵူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁုၸၵ်း ဢမ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉသူမ်ႈၸဵမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈလဵင်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႁၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉမိူဝ်ႈပီၵၢႆ ပီ 2018 ၼၼ်ႉ လွင်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်ႉၵႃး လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ 350 ပွၵ်ႈ ၊ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 690 ၵေႃႉ  ၊ လုတၢႆ 133 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ  ၊ တိူင်းၸေႈၵႅင်း ၊ တိူင်းမၵူၺ်း လႄႈ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ( ပၵူဝ်း ) ၼႆယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
12/04/2019

#tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.