ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးႁူမ်ႈတင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၺွပ်းမၢၼ်ႈမဝ်းယႃႈမ လၵ်ႉၶူဝ်းပိူၼ်ႈ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:40 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇၸူဝ်းဢဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ
ၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းပၢႆးသေၵႂႃႇ ၵူတ်ႇတူၺ်းတီႈမီႈလွင်ႈလၵ်ႉ သႃႇႁႃႇၾၼ်း ဢိူင်ႇဝဵင်းတ်ႂႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၸေႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဝႃႈမီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉမဝ်းယႃႈမ ၸင်ႇလႆႈႁ်ႂႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇရူတ်ႇ မိူင်းပၢႆးၶဝ်ႈတိၺွပ်း။


မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးထိုင်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးသူမ်သႆး မူင်းၶူၼ်းသႆးဝႃးရီး ဢႃႇယု 54 ပီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းတင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢွၼ်ၸွႆႈၵၼ်လမ်းၺွပ်းၽူႈလၵ်ႉ တေႃႇပေႃးၺွပ်းလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸႅတ်ႈထၢမ် လႆႈႁူႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးပေးပေး ဢႃႇယု 26 ပီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ  ၶဝ်ႈမႃးႁႃၵိၼ်ၼ်ႂးမိူင်းထႆး ဝတ်းဝႆၵေႃႈဢမ်ႇမီး တီႈယူႇ ယူႇဢမ်ႇပဵၼ်တီႈသေ သမ်ႉမႃးလၵ်ႉငတ်းၽၵ်းတူႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ ထိုင်တီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးႁၼ်သႂ်ႇလႄႈ လႆႈၸူဝ်းႁွင်ႉၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလမ်းတိၺွပ်း မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်း​​သေလၢတ်ႈဝႃႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉလႆႈသူႇယႃႈမမႃး မဝ်းယႃႈမလႄႈပဵၼ်ၼႆ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵူတ်ႇတူၺ်းယူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆး လႆႈႁူႉဝႃႈမီးလွင်ႈၵိၼ်ယႃႈမယူႇၼႂ်းတူဝ်ၼႆသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈတီႈႁူင်းယႃပၢႆးယဝ်ႉမႅၼ်ႈတႄႉၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸင်ႇလႆႈပၼ်တၢင်းၽိတ်းၵိၼ်ယႃႈမ လႄႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႆယဝ်ႉ။


ၼႂ်းတူဝ်မၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈသွၵ်ႈၺႃး 1.မိတ်ႈၼိုင်ႈမၢၵ်ႈ  2.ၵျွၵ်ႉ​​လႄႉ (ၶႆၶူင်း) 1 ဢၼ်  3.ၼႃႇရီႇ သၢႆၸိုဝ်ႈ Champ 1 ႁူၺ်ႇ  4. ၸဝ်ႈၽြႃးႁွႆႈ​​ၶေႃး 18 သူႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸင်ႇဢဝ်တူဝ်မၼ်းၵႂႃႇ ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းမၼ်းတီႈႁူင်းႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ chiangmainews
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/04/2019

#tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.