ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႅဝ်ႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၵဵင်းမႆႇ ၺႃးပိူၼ်ႈလၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ၶမ်းၼႂ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ


ၶၢဝ်ႇ คนข่าวเชียงใหม่ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉသေ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ လႄႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉႁိမ်းၶူးမိူင်း တီႈၼႃႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉၺႃးပိူၼ်ႈလၵ်ႉငၢၵ်ႈၽုၺ်ႇဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းဝေႃႇတီႈၼင်ႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇလဵပ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၶိုင်ႈ မီးပိူၼ်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ၺႃးပိူၼ်ႈလၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၼႆလႄႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်း ။ မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈႁိမ်းၶူးမိူင်းၼၼ်ႉ မီးၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးမိူင်းၵၢၼ်း ဢႃႇယု 43 ပီ လၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႈ - မၼ်းၸၢႆးၺႃးပိူၼ်ႈလၵ်ႉငၢၵ်ႈဢဝ် ဝေႃႇတီႈၼင်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇထူင်ပႃး ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉငိုၼ်းၶမ်း ။ ပႃးၵႂႃႇသၢႆၶေႃးၶမ်း ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈသီႇမူး 1 သဵၼ်ႈ ၊ သၢႆၶေႃးၶမ်း ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်း မွၵ်ႈၼိုင်ႈမၢတ်ႈ 1 သဵၼ်ႈ ၊ သၢႆၶေႃႈမိုဝ်းၶမ်း ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈသီႇမူး ၼိုင်ႈသဵၼ်ႈ ၊ မွင်းၶူၺ်းႁၢင်ႈၸွပ်ႇၶမ်း ၼမ်ႉၼၵ်းသီႇမူး 1 ဝူင်း ၊ ၼၵ်း 1 မၢတ်ႈ 1 ဝူင်း လႄႈ တင်းတူဝ်ငိုၼ်း 7 ႁဵင်ဝၢတ်ႇၼႆယဝ်ႈ ။


ၸၢႆးမိူင်းၵၢၼ်း လၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ Honda wave သီသွမ်ႇ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းတၢင်းသေ ဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၊ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၼွင်ႇတမႆႈၸႂ်ထူင်ငိုၼ်းၶမ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းၶိုၼ်း ၊  မိူဝ်ႈထိုင်တီႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႆႈႁၼ်ဝေႃႇတီႈ ၼင်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၽုၺ်ႇသေႃးဝႆႉ ၊ မိူဝ်ႈၵုၺ်ႉတူၺ်းၼႂ်းမၼ်းၸိုင် ထူင်ဢၼ်သႂ်ႇ ငိုၼ်း ၶမ်း ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈသေ ငိုၼ်းၶမ်းၼႂ်းမၼ်းၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ  ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ငိုၼ်းၶမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူဝ်ႇလႆၶႆးယွႆႉ ယၢပ်ႇယၢပ်ႇ ယဵၼ်းယဵၼ်းသေ ၵၢၼ်ႉၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸုဝႆႉ တႃႇၵႃႈႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်း ၊ ၵွပ်ႈၼႆႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁၼ်ၸႂ်ဢီးလူမၼ်းသေ မႅင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းၽွင်ႈၼႆယဝ်ႈ။ 


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေတိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉလႄႈ တေလႆႈပၼ်တၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇလၢမ်းတၢမ်းၶႆႈၸွမ်းယူႇၼႆယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
15/04/2019

#tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.