ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လၢၼ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်တေႃႉၶဝ်ႈတႅင်ၸမ်ႇပူႇ တင်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မိူဝ်းၶၢႆတီႈမိူင်းၶဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၶမ်း မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  မီးပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢၢင်ႈတေႃႉတၢင်ႇဢဝ် တႅင်ၸမ်ႇပူ ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢိၵ်ႇပႃး ယႃႈသေးလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  မိူဝ်းၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ဢၼ်ပႂ်ႉၸွမ်းၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇၽၵ်းတူ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်တဝ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈမိူဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇၶူဝ်းသူၼ်ၶဝ်လၢႆလၢႆလမ်း ၶွင်ႈၶမ်ဝႆႉၸွမ်းတၢင်း ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၼဝ်ႈၵေႃႈၼဝ်ႈပႅတ်ႈႁေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈလုသုမ်းၼမ် ။

ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ် လႆႈႁၢမ်ႈႁေႉဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃႈလႆႈၶၢႆပေႃးပႅတ်ႈၵေႃႈမီး ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈၸၢင်ႈပိူၼ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇ ၊ ၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈပၼ်ၵႃႈတေႃႉမၼ်းၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ - မိူၼ်ၼင်ႇ တႅင်ၸမ်ႇပူႇ တႃႇၵႃးထူဝ်ႈ ( ထေႃႇလၵျီႇ ) ၼိုင်ႈလမ်းၼႆႉ လႆႈပၼ် 6 မိုၼ်ႇ 5 ႁဵင်ၼႆလႄႈ  လႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၼမ်ထႅင်ႈ  ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်ပိၵ်ႉဝႆႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၊  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ်ၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႈၼိူဝ်မီးၶေႃႈၸိသင်ႇလူင်းမႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁၢမ်ႈႁေႉၼႆယဝ်ႈ ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်တႅင်လႄႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသူင်ႇဢွၵ်ႇသေတႃႉ  ပေႃးပဵၼ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်  ၊ ထၢၼ်ႇမီႈ ၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်မၢၵ်ႇသၢႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိၼ်မိူင်းတႆးတႄႉ သမ်ႉဢဝ်ၵႃးမိူင်းၶႄႇ လမ်းယႂ်ႇလမ်းလူင်သေ မႃးတေႃႉမိူဝ်းမိူင်းၶဝ်တင်းၶိုၼ်းတင်းဝၼ်း ၊ ဢၼ်ၶုတ်းလိၼ်ၶုတ်းသၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃႇဝ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ပျသၼႃႇ  ၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆသေ  ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼမ်ႉၶမ်းၶဝ် လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉၺႃးမႅၼ်ႈၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပိူၼ်ႈႁပ်ႉဢိုတ်းလုမ်းလႄႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 18 ၼႆႉ ယင်းပႆႇႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးပၼ်ၶိုၼ်းသင်  ၊ တိုၵ်ႉမွင်းပႂ်ႉႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢုပ်ႇလၢတ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶႄႇၶဝ်သေ ႁၢမ်ႈသီးပႃး လွင်ႈတေႃႉဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်မၢၵ်ႇသၢႆး ဢဝ်မိူဝ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
18/04/2019

#tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.