ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယိင်းမူဝ်လၢဝ် ၽူႈဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ​​ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိၼ်ႇလၢႆႈၽဝယိင်းသၢဝ် ၶဝ်ႈၼုင်ႈၶၢဝ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ


ယိင်းမူဝ်လၢဝ် ၽူႈဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ​​ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိၼ်ႇလၢႆႈၽဝယိင်းသၢဝ် ၶဝ်ႈၼုင်ႈၶၢဝ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်း သႅၼ်ဝီ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 ၼၼ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ


ထၢမ် / ဢေႃႈ  လၢတ်ႈၼေပိုၼ်းၵႅပ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတီႈယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၽွင်ႈၶႃႈ?
တွပ်ႇ /  ၶႃႈယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇပၢင်ႇဝတ်ႉ ဢိူင်ႇ​​ၸေႈဢူ​​ ၸေႈဝဵင်းသဵၼ်ႈဝီၶႃႈ
ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႄႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်​​မေႃသွၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းထႆး​​သေ ၸွႆႈဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ​​ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ တႆးထီးဝီးဢွၼ်းလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ​​ဢေႃႈ

ထၢမ် = မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်လႄႈ သမ်ႉလႆႈမႃးၼုင်ႈၶၢဝ်ၶႃႈ?
တွပ်ႇ = ယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈဢဝ်တူဝ်ၸႂ်လူႇဝႆႉၼႂ်းသႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶႃႈ

ထၢမ်  = တေၼုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁႃႉ? တေႃႇၸူဝ်ႈၶႃႈ?
တွပ်ႇ =  တေၼုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁႃႉ​​ တေႃႇၸူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၼင်ႇဢၼ်ပွင်ပဵၼ်လႆႈ​​ဢေႃႈ ၼုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆ​​ၵေႃႈပႆႇဝႃႈ​​ တေႃႇၸူဝ်ႈၼႆ​​ၵေႃႈပႆႇဝႃႈၶႃႈ

ထၢမ်  =  ပေႃႈမႄႈတၢင်းႁိူၼ်းသမ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸွမ်းၶႃႈ?
တွပ်ႇ  =  ပေႃႈမႄႈႁၼ်လီ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းယူႇၶႃႈ

ထၢမ် =  တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႆႉတေႁၼ်လင်ပၼ်ယဝ်ႉႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်တေၸွႆႈလႆႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ
ဝၢႆးသေၼုင်ႈၶၢဝ်ယဝ်ႉ?
တွပ်ႇ  =  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇႁူၼ်ၶႃႈ​​ တေၸွႆႈပူၵ်းပွင်ၼင်ႇဢၼ်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်မီးဝႆႉၶႃႈ

ထၢမ် = ဝႃႇသၼႃႇသမ်ႉၶႃႈလူး သူင်ၵျိူၵ်ႈႁဵတ်းသင်ၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈ?
တွပ်ႇ  =  တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈဝွၵ်းလႄႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းသွၵ်ႈႁႃတၢင်းႁူႉမႂ်ႇ"ၸိူဝ်းၼႆႉ​​ဢေႃႈ

ထၢမ်  = တီႈပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းမႄႈၶၢဝ်ၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ? လႄႈၸိုဝ်ႈသင်ၶႃႈ?
တွပ်ႇ  = ႁူႉၸၵ်းၸွမ်းၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ်ၶႃႈ  လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇလွႆသၢမ်သိပ်း လႄႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ​​ဢေႃႈ

ထၢမ်  = သမ်ႉၶ်ႂႈၽၢၵ်ႇထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၼ်ႈလင်ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉမႄႈပႃႈ​​ပေႃႈလုင်း ဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်းမႄႈၶၢဝ် ႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?
တွပ်ႇ  =  ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတႄႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ ၵျၢင်ႉၵမ်ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈ​​မေႃပွႆႇဝၢင်းၵူႈလွင်ႈ​​သေ ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈလိူဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ ယႃႇယူႇလူင်တူဝ်လိုမ်းၶိင်း ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶႃႈတၢင်းၼမ် ၽိုၵ်းၵျၢင်ႉၽိုၵ်းၵမ်ၵႂႃႇၵူႈ​​ၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ​​သေၵမ်းၼႆၶႃႈ

ထၢမ်  = ဢေႃႈၶႃႈ ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်း သႃႇထုဢၼုမေႃးတၼႃႇၸွမ်းယႂ်ႇၼမ်တႄႉၶႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇထၢၼ်းၵၢၼ်ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၸွမ်းၼႂ်ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမုင်ႈမွင်း လႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈ တုၵ်ႉၶသမ်ႇသရႃႇလူင်ၼႆႉသေၵမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ သႃႇထု    သႃထု   သႃထု
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
 19/04/2019

#tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.