ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီမၢၼ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းႁူဝ်ၸိူဝ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇတေႁုင်ႁဵတ်းယႃႈဢႆး လႄႈယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တႃႇၼိုင်ႈမိုၼ်ႇလိတ်ႉ ဢၼ်တေသူင်ႇၵႂႃႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း


 မိူဝ်ဝၼ်းထိ 20/4/2019 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇႁႄႉၵင်ႈၵႅတ်ႇၶေယႃႈမဝ်းၵမ်မၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်း 22 (Central Committee for Drug Abuse Control ဢမ်ႇၼၼ် CCDAC) လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိူၼ်းၶိင်းထိၼ်ႇမိၼ်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၼ်ၶၢမ် ဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆးၶႄႇၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ထၢင်လဵၵ်း45 ထၢင် ၼႂ်းမၼ်းသႂ်ႇဝႆႉ ၼမ်ႉယႃဢီထိူဝ်ႉ (Ethyl Elther) 7,200 လိတ်ႉ လႄႈ သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၺႃးထႅင်ႈ ထၢင်ၵေႃႇလူင် 20 ထၢင် ၼႂ်းမၼ်းသႂ်ႇၼမ်ႉယႃႈ ႁႆႇတရူဝ်ႇၶေႃးရိၵ်ႉ (Hydrochloric Acid) 3,200 လိတ်ႉ ၼမ်ႉယႃႈတင်းသွင်မဵဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်ႉတွၼ်ႈတႃႇတေႁုင်ႁဵတ်း ယႃႈမ လႄႈ ယႃႈဢႆးဝႃႈၼႆ။


 ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်လႄႈ ၽူႈတီႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၶဝ်ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ လႆႈဢဝ်ၵႃးလူင် 2 လမ်းသေ တေႃႉတၢင်ႇဢဝ်ၼမ်ႉယႃႈႁူဝ်ၸိူဝ်ႉတင်းၶိူင်ႈမေႃႈႁုင်တူမ်ႈ ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈမီႈဝႃႈၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၵၼ်သေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆ 3 တိုၵ်ႉတၢင်ႈၶိူင်ႈမေႃႈႁုင်တူမ်ႈလဵၵ်း 3 ႁူၺ်ႇ ဢၼ်တေဢၢၼ်းသူင်ႇမိူဝ်းလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇထႆးလၢမ်းၶၢတ်းဝႃႈတႄႉ ၼမ်ႉယႃႈႁူဝ်ၸိူဝ်ႉလႄႈ တင်းၶိူင်ႈမေႃႈႁုင်တူမ်ႈတင်းမူတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းတေဢဝ်မိူဝ်းတင်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ၸင်ႇမႃးၸႅၵ်ႇၽေသူင်ႇၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်ႇမူးသိူဝ်းၸိူဝ်းၸႃႉဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆးထႆး ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ၸေႈဝဵင်းမႄႈၽႃႉလူင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၶွင်ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
21/04/2019

#tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.