ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ပေႃႈမႄႈသူင်ႇမႃးႁဵၼ်း ၵူၺ်းသမ်ႉမႃးယူႇပဵၼ်ၽူဝ်မေးၵၼ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

မီးပေႃႈမႄႈၼႃႈႁိူၼ်းၵမ်ႈၼမ် ပိုတ်ႇၸႂ်ပၼ်ႁႃလွင်ႈသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ပၢႆးမေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း တၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵူႈမျဵဝ်းမျဵဝ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇၸႂ်ထၢင်ႇဢၢင်ႈဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်တင်းၼႃႈႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢေႇဢေႇ ဢၼ်ၵႂႃႇလၵ်ႉလွမ်ယူႇၵိၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်သေ ပၼ်ႁႃၵူႈၸိူဝ်းၵူႈမျဵဝ်းၵေႃႈၸွမ်းမႃး မၢင်ၵေႃႉပႆၢဢမ်ႇတွၼ်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းသူႇၸႂ်းတင်းႁိူၼ်းသေပွၵ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဢွင်ႇပူၼ်ႉသုတ်းၸၼ်ႉ ပႆၢၸပ်းတွင်ႉပႃးသၼ်ႇထေႇၽိတ်းမေႃးပေႃႉထႃႉၵၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆႉၵေႃႈမီးဝႃႈၼႆ။


မီးပေႃႈမႄႈၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ မီးထႃႇၼတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတဵၼ်ႇသႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽႄႉ ၸိုင်ႈထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ သူင်ႇလုၵ်ႈမႃးႁဵၼ်းတႃႇသေႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၶၢတ်ႈႁွင်ႈသဝ်းယူႇ ႁူမ်ႈၵႃႈၼမ်ႉၵႃႈၾႆးၵေႃႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ မွၵ်ႈ 3000 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ မိူဝ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇတႄႉၵႆႉပွၵ်ႈမႃးၸႂ်းၶဝ်ႇယူႇတႃႇသေႇ ဢမ်ႇလႆႈမႃးၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၵုမ်ႇယုင်ႈၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵူၺ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉမီးလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼႆသေ လူဝ်ႇၵႂႃႇၼႃႈၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ သမ်ႉၵႂႃႇဝႄႉပႃးလုၵ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်းသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉႁၼ်လုၵ်ႈယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵေႃႉႁၵ်ႉၶဝ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈလႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ၸင်ႇႁွင်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်သေပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်ၽွမ်ႉၸင်ႇတႄႇပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈဢွင်ႇၸၼ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းထႃႇၼပေႃႈမႄႈတႄႉ ၸဵပ်းၸႂ်ယူႇသေတ ၵူၺ်းၵႃႈလိူဝ်သေယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈပဵၼ်တႄႉမၼ်းၵူၺ်း


ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၽႆၢႇၸဝ်ႈၶွင်ႁွင်ႈပၼ်ၶၢတ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပွတ်းတွၼ်ႈဢိူင်ႇသၼ်သႆၢး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မီးပၵ်းပိူင်ၸႅၵ်ႇၽႄ ႁွင်ႈႁေႃ ၸႆၢး+ယိင်း ၸႂ်ႉပိူင်တမ်းဝၢင်းဝႆႉဝႃႈၼႆသေတ ၵူၺ်းၵႃႈတႃႇႁေႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ ယွၼ်ႉၵမ်ႉၼမ်တေၶႆၢႉၵႂႃႇယူႇႁွင်ႈႁေႃႈဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၸွမ်းႁိူၼ်းပဵၼ်လင်ႁိုဝ်ႉ ၸွမ်းႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈပိူၼ်ႈၶၢတ်ႈပၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁိုဝ်ႉ ဢၼ်ယူႇၸမ်ၸမ်ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉႁိုဝ်ႉၼႆ မၼ်းမီးႁႂ်ႈလိူၵ်ႈလၢႆမဵဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈၶၼ်မၼ်း။

ပၼ်ႁႃလွင်ႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်ၵူႈပဵၼ်ၵူႈတင်းၸၢႆးလႄႈယိင်းၼႆႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလူဝ်ႇလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ  တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလဵတ်ႈလွင်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၽွင်ႈဝႃႈ မီးၼႃႈဢီႈသင် လူဝ်ႇလႆႈဢီႈသင်ဢွၼ်တၢင်း မၢင်ႁေႃမၢင်တီႈမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးလွင်ႈၶႅၼ်ၵၼ် ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်ထိုင်တၢႆၵေႃႈမီး လွင်ႈၸပ်းတွင်ႉပႃးသႆႈတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ႁူႉလီၼႃႇ ၶဝ်ႁေႉၵင်ႈဢဝ် မၢင်ၵူႈယူႇႁူမ်ႈၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ်ဢမ်ႇႁိုင် ပႅတ်ႈၵၼ်သေ သမ်ႉၵႂႃႇပိၼ်ႇပုတ်ႈတွႆးၵေႃႇမႂ်ႇထႅင်ႈ။


ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ တင်းႁူင်းႁဵၼ်းမီးၶူင်းၵၢၼ် တူတ်ႇၸႂ်းတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယူႇ လႄႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၶွင်ႁေႃၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႉတႄႉၸွႆႈလႆႈဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇတေထိင်းလႆႈၼၼ်ႉလႅပ်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉ ၽၢႆႇတူင်ႇဝူင်ႇၵူၼ်းၵေႃႈၸွႆႈတူၺ်းၸွႆႈလူလွမ်ပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁွမ်းသွင်ၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇၵိၼ်ပဵၼ်ၽူဝ်ပဵၼ်မေးၵၼ် မိူဝ်ႈဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈယင်းဢမ်ႇပႆႇထိုင် ၵမ်ႈၼမ်ဢမ်ႇယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်တေႃႈၸူဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
21/04/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia  #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.