ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၶႅမ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ၵဵင်းမႆႇ လႄႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတွၼ်ႈသိူဝ်ႈ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/4/2019 တၢင်းၽၢႆႇၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၶႅမ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၵၼူၵ်ႇ 2 ဢိူင်ႇလွႆသၵဵတ်း  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 39 ​ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။ၵၢၼ်သွၼ်းၵၢင်ၶမ် 77:30 - 9:30 မူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/4/2019 ၼႆႉသမ်ႉ မီးမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႆႈဢဝ်သိူဝ်ႈမိူဝ်းတွၼ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈ​ၵေႃႉသေ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ​ တေမီးသွင်တီႈ တီႈၼိုင်ႈ ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉလွၼ်းၸၼ် ၵဵင်းမႆႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မွင်း ထိုင် 3 မွင်းဝၢႆးဝၼ်း ႁဵၼ်းဝၼ်းၸၼ် ထိုင်ဝၼ်းသုၵ်း။


ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉတီႈ ၶႅမ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၵၼူၵ်ႇ 2 ဢိူင်ႇလွႆသၵဵတ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်းယၢမ်းသွၼ်ႁဵၼ်း 7:30 မွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ထိုင် 9:30 မွင်း ႁဵၼ်းဝၼ်းၸၼ် ထိုင်ဝၼ်းသုၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ ။

1-ပၢင်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝတ့်လွၼ်းၸၼ်
    ပိုတ်ႉသွၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/4/2019

2-တီႈၶႅမ်ႉ​ၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၵၼူၵ်ႇ (2) ဢိူင်ႇလွႆသၵဵတ်း ဝဵင်း
ၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ   23/4/2019


ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
27/04/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia  #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.