ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႉဢဝ်ၸဝ်ႈၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၽိတ်းပၵ်းပိူင်


တၢင်းၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ၶိုၼ်းဝၼ်းထိ 30/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 00:30 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇရူတ်ႇ ၽၢၵ်ႈ 5 ၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁေႉလူတ်ႉထူဝ်း (ၵႃးမၢၼ်ႇလူမ်ႇ) ၶွင်ၵုမ်ႇမၼီႇဢိၼ်းထႃးရႃးထူဝ်းဢၼ်ႁပ်ႉသူင်ႇၵူၼ်း ၵဵင်းႁႆၢး-မိူင်းၵွၵ်ႇ မႆၢလဵၵ်ႈလူတ်ႉ 15- 5406 ၵုင်းထဵပ်ႈမႁႃႇၼၶွၼ်း
လႆႈႁေႉတီႈလၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈပူင်ႇလိၼ်  သဵၼ်ႈတၢင်းၵဵင်းမႆႇၵဵင်ႁႆၢး မူႇ 4 ဢိူင်ႇပႃႇမိူင်း ၸေႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ


ၼႂ်းလူတ်ႉလႆႈႁၼ်မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈ 13 ၵေႃႉ ဢႃႈသၢၵ်ႈမွၵ်ႈ 15 ထိုင် 25 ၼင်ႈမႃးၸွမ်း ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵူၼ်းထႆးၶဝ် ၼင်ႈမႃးၸွမ်းတႅဝ်းလင်ပိူၼ်ႈ မိူဝ်ႈလႆႈၸွပ်ႇထၢမ်ၶဝ်လႆၢၵေႃႉ လႆႈႁူႉဝႃႈမီးၼၢင်းသၢဝ် သေႃး သူးလႆၢ ဢႃႇယူႉ 30 ပီပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၼႆၢးၼႃႈလႄႈၸႅတ်ႈထၢမ်တူၺ်းလႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁပ်ႉၶဝ်တီႈလႅၼ်လိၼ်မႄႈသႆၢ ၸေႈဝဵင်းမႄႈသႆၢ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁႆၢး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸင်ႇၺွပ်းတူဝ်ၶဝ်တၢင်းမူတ်းမႃးၸႅတ်ႈထၢမ်တီႈ ႁူင်းတမ်ႇရူတ်ႇမိူင်းလွႆသၵဵတ်း လႆႈႁူႉဝႃးမၼ်းၼၢင်းႁပ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈၸႆၢႇပၼ်မၼ်းၼၢင်း 35,000 ပျႃး

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေႁဵတ်းႁ်ႂႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၸွမ်းလူတ်ႉ (ၵႃး) ၵၼ်းၼႆႉ လႆႈသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းလႆၢၸူဝ်ႈမူင်းယူႇ ၵၢၼ်တီႉၺွပ်းၸုမ်းၵူၼ်းလၵ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈမီးသႆၢလပ်ႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ မီးပွႆးၸႃးၼႆၢးၼႃႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉဢွၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆးယဝ်ႉလႆၢပွၵ်ႈ
ၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈၶဝ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် လုၵ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈမႃးတီႈၵဵင်းႁႆၢးၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ပွႆးၸႃးၼႆၢးၼႃႉၸင်ႇႁႃလူတ်ႉသေၵႂႃႁပ်ႉတီႈလၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵဵင်းႁႆၢးယဝ်ႉ တေဢၢၼ်းသိုပ်ႇမႃးသူင်ႇတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵုင်းထဵပ်ႈ ၵဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႆ 35,000 ပျႃး ၸင်ႇသူင်ႇပၼ်ပွႆးၸႃးၼႆၢးၼႃႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။


ဝႆၢးသေၸႅတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းတီႈၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ ဝၼ်းထိ 29/04/2019 ၼၼ်ႉ မႅင်ႈပဵၼ်သွင်ၸုမ်း ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၸႆၢးသင်ဝၢလ်း ၼႆၢးၼႃႈၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၶိုၼ်ႈလူတ်ႉထူဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်း 21 ၵေႃႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတိုၵ်ႉသင်ႇႁ်ႂႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸွမ်းလၢၼ်ႇႁ်ႂႈၸွမ်းႁေႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈယွၼ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇလႆႈၼ်ႂးၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁႆၢးၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း ၶဝ်သမ်ႉဢွၵ်ႇၵဵင်းႁႆၢးမႃးလႄႈလႆႈ ၺႃးၶေႃႈႁႃလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တေသိုပ်ႇတၢမ်းလၢမ်းႁႃၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ပိူၼ်ႈၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၼႆႉ ႁ်ႂႈလႆႈတင်းမူတ်းမႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၽႆၢႇလူတ်ႉတၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉတႄႉ တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တေသူင်ႇလွင်ႈမၼ်းထိုင် ၽၢႆႇၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် ယူႇၼႆယဝ်ႉ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
01/05/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.