ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႅၵ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈယွမ်ႉသီ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်မတ်ႉ 2019 ၼၼ်ႉ တင်းၽၢႆႇၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပီမႂ်ႇတႆးမိူဝ်ႈ 2113 ၼီႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႅၵ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈယွမ်ႉသီ တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမသၢမ်တီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆယဝ်ႉ။


ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးပီႈၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ပဵၼ်ၸုမ်းတူင်ႉၼုိင်လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇသေ ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၶုိၼ်ႈမႃးတီႈလၢမ်းဢိၼ်းထႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈထိုင်တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းမိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇႁၵ်ႉသႃသိမ်းပႅင်းၾိင်ႈထုင်းပီႈမႂ်ႇတႆး ႁူမ်ႈတင်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ သင်ဝႃပွႆးပီမႂ်ႇတႆးယဝ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတေမိူဝ်းၸွႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။


ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသေ လႆႈၸွႆႈၵၼ်ၸႅၵ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈယွမ်ႉသီပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ သၢမ်တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉၵုင်းၼိမ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
07/04/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.