ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸွႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃပီႈၼွင်ႉ ၽူႈထူပ်းၽေး ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇဢၢႆႈ ၼႆႉပၼ်ၵၼ်သေၵမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ဢေႇပရိူဝ်ႇ ပီ 2019 တင်းႁူင်းယႃ ၸမုတ်ႇသႃၶွၼ်းဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၽူႈထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇဢၢႆႈၼႆႉဝႆႉ လႆႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသၢၼ်မႃးတီႈ မူႇလၼိထိ LPN သေ ၽူႈထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းဝႃႈၼႆလႄႈ တင်းမူႇလၼိထိ LPN ၶဝ်ၸိုင် လႆႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသၢၼ်ပၼ်တီႈ တေႃးမေႃးသူၼ်ၽလူးၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇမိူဝ်းပၼ်ၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်သူင်ႇမိူဝ်းလႆႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၽူႈထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉ တီႈမီး VISA ယူႇဝႃႈၼႆလႄႈ တၢင်းမူႇလၼိထိၶဝ်ၸိုင် လႆႈႁပ်ႉၽူႈထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႆႈဢုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း ၽူႈထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇဢၢႆႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းၵပီႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတွင်းသင်လႆႈသေဢိတ်း လွင်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်တူဝ်မၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းၸမုတ်သႃၶွၼ်းၼႆႉလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ဝႃႈၼႆ။ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇဢၢႆႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းၶမ်း ၸိုဝ်ႈမႄႈ ၼၢင်းမႂ်ႇငိုၼ်းဢၢမ်း မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈၵၼ် 6 ၵေႃႉ
1) ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇဢၢႆႈ
2) ၸၢႆးသၢင်ႇယီႈ ယူႇမႄႈႁွင်ႈသွၼ်
3) ၸၢႆးသၢင်ႇသၢမ် ယူႇမိူင်းမၢၼ်ႈ
4) ၼၢင်းၶမ်းၸေႇ ယူႇမိူင်းၵွၵ်ႇ
5) ၼၢင်းၶမ်းၵျီႇ ယူႇမိူင်းမၢၼ်ႈ
6)ၸၢႆးၸူဝ်းမျၢတ်ႉ ယူႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆဢေႃႈ။

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈလႂ်ၽႂ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်တင်း ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇဢၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ်တီႈလၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃးပၼ်တီႈ မၢႆၵပ်းသၢၼ် 085-714-4320 ၼႆႉသေၵမ်းၼႆဢေႃႈ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
21/04/2019

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.