ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်မိူင်းထႆး ပေႃးသဵင်ႈၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈ


ၶၢဝ်ႇ The Nation TV ထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃသုၼ်ႇတူဝ် ( - Private ေဢႇၵၶျူၼ်း ) မိူင်းထႆးၼႆႉေသ သင်ဝႃႈ ၵႃႈဢီႈယႃ လႄႈ ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် သဵင်ႈၼမ်ၼႃႇပူၼ်ႉတီႈၼႆၸိုင် ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈတီႈ ၽၢႆႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။

นายวิชัย โภชนกิจ ( ၼၢႆႊဝိၶျႆႊ ၽူဝ်ႊၶျၼၵိတ်ႇ) ဢထိပတိ-ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်း-မိူင်းထႆး - မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼႆႉဝႃႈ -တီႈႁူင်းယႃ သုၼ်ႇတူဝ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မွၵ်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ် ၵႃႈဢီႈယႃ လႄႈ ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်ၵူၼ်းပဵၼ် သဵင်ႈၼမ်လိူဝ်ဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈသဵင်ႈ မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 200 ထိုင် 300 / သင် ႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇတြႃး / ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈၵႃႈၸ်ႂႉၸၢႆႇၼႆႉၼႆၸိုင် တိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ တင်းလုမ်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်း မီးလိၵ်ႈသင်ႇထိုင် ႁႂ်ႈႁူင်းယႃသုၼ်ႇတူဝ်ၵူႈတီႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး 353 လင် သူင်ႇမႃးပၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ၵႃႈယႃႈယႃ လႄႈ ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၶဝ် ။  သေယဝ်ႉ လႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း တီႈႁူင်းယႃ 295 လင်  သူင်ႇမႃးပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵႃႈယႃႈယႃ လႄႈ ၵႃႈယူတ်းယႃ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူင်းယႃၶိုင်ႈပၢႆ / မွၵ်ႈ 100 လင်ပၢႆၼႆႉ ၵဵပ်းၵႃႈယႃႈယႃ လႄႈ ၵႃႈယူတ်းယႃလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်တွၼ်းလိူဝ်သေ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2 ပၢၵ်ႇ ထိုင် 3 ပၢၵ်ႇ ( တူဝ်ယၢင်ႇ -  မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃႈယႃႈယႃ ၼိုင်ႈမဵတ်ႉ ဢၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈဝၢတ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈပဵၼ် သွင်ပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ  )ၵွပ်ႈၼၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်း တေၸွပ်ႇထၢမ် ၵဵပ်းတွမ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵႃႈယႃႈယႃ လႄႈ ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းသေ တေတၢင်ႇၼႄပၼ်ဝႆႉတီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၶွင်ၽွင်းလူင်ၶဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸ်ႂၼိူဝ်ၵႃႈယူတ်းယႃၼၼ်ႉၼႆၸိုင် မီးသုၼ်ႇတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးလႆႈ တီႈၽၢႆႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ။
ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မၢႆ - 29 ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈၵႃႈၸ်ႂႉသွႆၼၼ်ႉသေ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၼၼ်ႉ တေလႆႈတူၵ်းၶမ်ၶွၵ်ႈ 7 ပီ လႄႈ တၢမ်ႇငိုၼ်း 1 သႅၼ် 4 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ႁူင်းယႃ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ 58 လင် ဢၼ်ပႆႇပႃႈသူင်ႇမႃးပၼ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တေၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်း/ ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆၸိုင် တေလၢတ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇသပ်းသေး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်း ၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ဢၼ်တမ်းဝႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
09/04/2019  

#tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.