ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶုတ်းႁၼ်လႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၵ်ႇပၢႆတူၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

5/31/2562 06:17:00 หลังเที่ยง 0

တီႈၼႂ်းဝၢင်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇႁိမ်းၵျႂင်းပၢင်ႇ ပွၵ်ႇမၢႆ 3 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ သင်ၶႃႇလႄႈ တၵႃႇပေႃႈဢွၵ်ႇၶဝ် ၶုတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၵ်ႇ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D 1ၸဝ်ႈ M.A. 6 ၸဝ်ႈ B.A. 33 ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး . ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 27/05/2019

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D 1ၸဝ်ႈ M.A. 6 ၸဝ်ႈ B.A. 33 ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

5/26/2562 04:54:00 ก่อนเที่ยง 0

  ဝၼ်းထိ 26/05/2019 တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ရၢတ်ႉၶျဝိတ်ႉထယႃးလႆး ၸေႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃး ၸေႈဝဵင်းဝင်းၼွႆႉ ၸိုင်ႈထႆး မီးပၢင်ပွႆးမွပ်ႇၸုမ်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

5/20/2562 06:07:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၵ...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

5/18/2562 11:15:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 19/05/2019 တၢင်းၽၢႆႇၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး လႄႈ မေႃသွၼ်ၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵ...

ဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႇလွႆၶမ်း ၸႅၵ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးတၼ်းၸႂ် လုၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 100,000 သူႇ တႃႇတၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၾိင်ႈထုင်းသွၼ်းၼမ်ႉတီႈၽြႃးထၢတ်ႈလွႆၶမ်း

5/18/2562 05:23:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်တူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉမဵတ်ႉတႃႇတီႈ ၽရၻဵတ်ႇၽရၶုၼ်း ၽရမႁႃႇမူင်းၶူၼ်း ၸဝ်ႈပူႇထွင်း သိရိမင်ႇၵလေႃ ၸဝ်ႈၵွၼ်...

မႄႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်တီႈႁိူၼ်းသဝ်း

5/17/2562 08:34:00 ก่อนเที่ยง 0

မူိဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ႈတူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:45 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈႄၵျးၸူး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸ...

ၾႆးမႃးၽွင်ႈ ဢမ်ႇမႃးၽွင်းသေ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈလႄႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇတဝ်ၾႆးၾႃႉဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈလင်ႁိူၼ်း 6 လင် တီႈမူႇၸေႈ

5/15/2562 08:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွမ်ၸေႃႇ ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်...

ၸႂ်ႉလူတ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈ လၵ်ႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၶဝ်ႈမိူင်း

5/14/2562 07:34:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ Post today တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 မိူဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင...

ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇလႄႈ CI ဢၼ်တေမူတ်းဢႃႇယု 31.03.2020 ၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတေတေႃႇဢႃႇယုထိုင် 31.12.2020

5/13/2562 08:54:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸူဝ်ႈၸႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ် CI ဢၼ်တေမူတ်းဢႃႇယု ၼႂ်းဝၼ်းထိ 31.03.2020 ၼီႈ ၵွၼ်ႇတေမူတ်း...

ထၢင်ၼမ်ႉမၼ်းၽူင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ မႆႈပႃးႁိူၼ်းယေး လႄႈ လူတ်ႉၵႃးလုသုမ်းၼမ်

5/10/2562 08:08:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း   ၾႆးမႆႈထၢင်ၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၽိတ်းမၢႆမီႈ 60 ပၢႆ ဢၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈၺႃးတိၺွပ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

5/08/2562 09:07:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ ejan.co ( ဢီႊၸၼ်ႊ ) ထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း  - မိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ မွၵ်ႈ 60 ပၢႆ မႃးဝႄႉတီႈၵဵင်းမႆႇသေ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်း...

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁူမ်ႈသၢင်ႈတၢင်းလီ ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ သႂၢင်းၸႂ်ၽြႃးလႄႈ ပိုတ်ႇတႃႇၽြႃး

5/07/2562 06:37:00 ก่อนเที่ยง 0

ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁူမ်ႈသၢင်ႈတၢင်းလီ ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ သႂၢင်းၸႂ်ၽြႃးလႄႈ ပိုတ်ႇတႃႇၽြႃး  ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးမဵတ်ႉတႃႇ မိူၼ်ၽုတ်ႉထၽြႃးမဵတ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႇပူးၶျႃး လၢဝ်း မၢၼ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MOU

5/04/2562 11:24:00 หลังเที่ยง 0

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႇပူးၶျႃး လၢဝ်း မၢၼ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MOU

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇပေႃႉၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းတႆးဢမ်ႇမီးလိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်း

5/03/2562 07:30:00 ก่อนเที่ยง 0

  ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ   ၸုမ်းၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁ...

တိၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၽူႈဢဝ်တၢႆ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်သီႇၵေႃႉ တီႈတူၼ်ႈတီး

5/01/2562 09:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ် 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်တၢႆတီႈ တိူၵ်ႈယႃႈယႃ - မိၵ်ႈမႃႉၽိူၵ်ႇသွင်တူဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ဢဝ်ပႃးငိုၼ်းၶမ်းၶဝ်ၵ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတိၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵိၼ်ၸၢင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူဝ်းႁိူၼ်း

5/01/2562 01:01:00 ก่อนเที่ยง 0

တၢင်းၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/04/2019 တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇရူတ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် တိၺွပ်း mrs. Nan nyo ဢႃႇယု 34 ပီ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.