ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႇလွႆၶမ်း ၸႅၵ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးတၼ်းၸႂ် လုၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 100,000 သူႇ တႃႇတၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၾိင်ႈထုင်းသွၼ်းၼမ်ႉတီႈၽြႃးထၢတ်ႈလွႆၶမ်း


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်တူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉမဵတ်ႉတႃႇတီႈ ၽရၻဵတ်ႇၽရၶုၼ်း ၽရမႁႃႇမူင်းၶူၼ်း ၸဝ်ႈပူႇထွင်း သိရိမင်ႇၵလေႃ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျွင်း ဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႇသီၸွမ်ထွင်း ဝရဝိႁၢၼ် ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မဵတ်ႉတႃႇပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပုၵ်ႇသဵၵ်ႇသႂၢင်းၸႂ် ၶူဝ်းၶွင်လၢပ်ႈသွင်ႇႁၢင်ႈၽြႃးတၼ်းၸႂ် ဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႈလွႆၶမ်း တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆလၢႆ ၽူႈၵိူဝ်းယမ်ၽြႃး တၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၾိင်ႈထုင်းသွၼ်းၼမ်ႉလႄႈ ပူႇၸေႃႇမူးၸႃးၼပ်ႉယမ် ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼၢင်းၸၢမ်ၻေႇဝီႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်တူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 13.00 မူင်းၼႆယဝ်ႉ။


ၼႂ်းဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်တူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 19.00 မူင်းၼၼ်ႉ မူႇၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈပႆၶိုၼ်ႈဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႈလွႆၶမ်း တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသွၼ်းၼမ်ႉဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႈလွႆၶမ်းၼၼ်ႉ တေမီးၶူဝ်းၶွင်သူးရၢင်းဝၼ်းၸႅၵ်ႇပၼ်တင်းၼမ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶမ်းၸႅတ်ႈ ၶိူင်ႈပၼ်ႇၶီႇလႅင် (ၸၢၵ်ႈပဵင်း) တူႈယဵၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ လႄႈၶူဝ်းၶွင်တၢင်ႇၸႃႉတၢင်ႇမဵဝ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်သေ တေမီးပႃးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢႆးလၢၼ်ႉမၢဝ်း ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ လူဝ်းသူဝ်း ၼၢင်းၶႆႇမူဝ် ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ လႄႈ ၼၢင်းမွၵ်ႇမူၺ်လႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။


တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်တူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00 မူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶပ်ႉမၢႆႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းႁဵတ်းတၢင်းလီၼႂ်းဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႈလွႆၶမ်း ပူႇၸေႃႇမူးၸႃးၼပ်ႉယမ် ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼၢင်းၸၢမ်ၻေႇဝီႇ လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈလွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 13.00 မူင်းၵေႃႈ တေၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်လၢပ်ႈသွင်ႇ ႁၢင်ႈၽြႃးတၼ်းၸႂ် လုၼ်ႈဢွၼ်တင်းသုတ်းဝႃႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တၵႃႇသတ်ႉထႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိူဝ်းယမ်ၽုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢႅဝ်ႇတွင်ႈတႅဝ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉၵၼ်သေၵမ်းၼႆႉယဝ်ႉ။


ၼႂ်းၵွင်းမူးၸေႇတီႇ ဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႈလွႆၶမ်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ မီးထၢတ်ႈတေႃႇၶူၼ်ႁူဝ် သမ်ႇမႃႇသမ်ႇၽုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ဢႃႇယုလႆႈယဝ်ႉ 1,332 ပီ ၸဝ်ႈၼၢင်းၸၢမ်ၻေႇဝီႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းမိူင်းလမ်းၽုၼ်း ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇသၢင်ႈဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
18.05.2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.