ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၽိတ်းမၢႆမီႈ 60 ပၢႆ ဢၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈၺႃးတိၺွပ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ


ၶၢဝ်ႇ ejan.co ( ဢီႊၸၼ်ႊ ) ထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း  - မိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ မွၵ်ႈ 60 ပၢႆ မႃးဝႄႉတီႈၵဵင်းမႆႇသေ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈၶႂၢင်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃး ဢၼ်ဢွၼ်ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃး မိူင်းထႆး ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇ ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇပႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵႂႃႇတိၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 ၵေႃႉ ဢၼ်ၼင်ႈယူႇၼိူဝ်လူတ်ႉၵပႃႇ 2 လမ်း တီႈႁိမ်းတႃႈလူတ်ႉၾႆးၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃး 2 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေဢွၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လူတ်ႉၾႆးသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ။


ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇတႆႇငိူၼ်ႈလမ်းၸွမ်းသေ ၵႂႃႇတိၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 30 ပၢႆ ဢၼ်ပႅပ်ႉမူၵ်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ  ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်တိုၵ်ႉပႂ်ႉထႃႈလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တေမႃးႁပ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇတီႈတႃႈလူတ်ႉၾႆး ဢၼ်တေၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ တိၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ 60 ပၢႆ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈ တိုၵ်ႉမီးၼႂ်းၵႄႈ 18 ထိုင် 30 ပီ ၼႆယဝ်ႈ ။


မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸႅတ်ႈထၢမ်တူၺ်းထႅင်ႈၸိုင် လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ် လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး ၽၢႆႇတၢင်းၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး  တႃႇတေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈၼႆႉ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းတီႈ  ၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် မႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆး 7 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ  မိူဝ်ႈၶဝ်လုၵ်ႉတီႈမႄႈသၢႆ မႃးထိုင်ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ  ၼၢႆးၼႃႈဢဝ်ၶဝ်မႃးသိူင်ႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး  ပေႃးထိုင်လူတ်ႉၾႆးၸမ်တေဢွၵ်ႇ ၸင်ႇဢဝ်လူတ်ႉၵႃးမႃးႁပ်ႉသေ ၶီႇလူတ်ႉၾႆးၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈ ၊ ပေႃးထိုင်တႃႈလူတ်ႉၾႆးႁူဝ်လမ်းၽူင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ သမ်ႉတေမီးၵႃး ဢၼ်မႃးႁပ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။


ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် ၵေႃႈတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2017 ၼီႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ်  ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇလမ်းယႆး တီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ႇယႅင်ႇ ၸေႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ  တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်း တင်းသဵင်ႈ 26 ၵေႃႉ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ်ႉတီႈမႄႈသၢႆမႃးသေ မီးၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃးၵူၼ်းၵၢင် ဢွၼ်ၶဝ်မႃး ပေႃးမႃးထိုင်ၼႂ်းသူၼ် ဢဝ်ၶဝ်ၶင်ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ၶတ်းထႅပ်းသေႃးဝႆႉ  ၶဝ်ပႂ်ႉထႃႈလူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း ဢၼ်တေတၢင်ႇၶဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ   ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတိၺွပ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ  လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈၶဝ်မႃးၼႆယဝ်ႈ ။ 

Photo:#one31 #chiangmainews
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
08/05/2019

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.