ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတိၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵိၼ်ၸၢင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူဝ်းႁိူၼ်းတၢင်းၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/04/2019 တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇရူတ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် တိၺွပ်း mrs. Nan nyo ဢႃႇယု 34 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တင်းလူတ်ႉၵႃးဝီၵူဝ်ႉ 4 ၽၵ်းတူလမ်းၼိုင်ႈ တိၺွပ်လးလႆႈတီႈၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇတႃႈလူတ်ႉဢႃးၶဵတ်ႇ 2 ဝဵင်းၵဵင်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈၼႆ။ 


ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း လူၺ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၸႂ်ႉလူတ်ႉၵႃးၸွႆႈလိူဝ် သူင်ႇၼႅပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈပုၼ်ႉလွတ်ႈတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်းၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းပႃး ၸၢႆးပၢၼ်း ဢႃႇယု 30 ပီ ၸၢႆးၶမ်း ဢႃႇယု 50 ပီ လႄႈၼၢင်းဢွင်ႇလူႇ ဢႃႇယု 27 ပီ တင်းမူတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆယဝ်ႉ။


တၢင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတင်းမူတ်းယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၸေႈဝဵင်းသမိူင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႄႈလႆႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးတၢင်းလၢၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸေႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ဝၢႆးသေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမွၵ်ႈသၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၸိုင်သမ်ႉႁူႉၸၵ်းၵၼ်တင်း mrs. Nan nyo လူၺ်ႈလႆႈမႃးႁပ်ႉတူဝ်ၶဝ်တီႈ ၸေႈဝဵင်းသမိူင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇတႃႈလူတ်ႉဢႃးၶဵတ်ႇ 2 ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵႃႈလူတ်ႉၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 3,400 ဝၢတ်ႇသေ ၸင်ႇလႆႈမႃးထိုင်ပေႃးထုၵ်ႇတိၺွပ်းလႄႈ ဝၢႆးသေၼႆႉၵေႃႈ တင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉတင်းမူတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ သူင်ႇပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းထႆးၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
01/05/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.