ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၽူႈဢဝ်တၢႆ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်သီႇၵေႃႉ တီႈတူၼ်ႈတီးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ် 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်တၢႆတီႈ တိူၵ်ႈယႃႈယႃ - မိၵ်ႈမႃႉၽိူၵ်ႇသွင်တူဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ဢဝ်ပႃးငိုၼ်းၶမ်းၶဝ်ၵႂႃႇ တၢၼ်ႇငိုၼ်း 1,500 သႅၼ်ပၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉတင်းသဵင်ႈ မီးလၢႆၵေႃႉၼႆ ပႆႇႁူႉသေတႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇတိလႆႈတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ၸုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈ ၼႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၸွပ်ႇသွၵ်ႈၶူၼ်ႉႁႃငိူၼ်ႈငဝ်ႈ ဢၼ်ဢၢပ်ႈပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ၊ မီးၵူၼ်းမိူင်းလီၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်မႃးလႄႈသင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇတိၺွပ်းဢဝ် ၸၢႆးတိၼ်ႇဢူင်း ( ႁွင်ႉဝႃႈ ) ဢၢႆႈဢူင်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 60  ၵိုၵ်းပႃးတင်းၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းတၢႆ လႆႈၶိုၼ်းၶမ်းမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸွႆႉ လႄႈငိုၼ်း 7 သႅၼ်ပၢႆ သွင်မိုၼ်ႇ တီႈႁိူၼ်းဢၼ်မၼ်းၸၢႆးယူႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ဝၢင်းမႃႉၼိူဝ် ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ - ၸၢႆးတိၼ်ႇဢူင်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈပီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉၵၼ်တင်း  ပႃႈဢေးသူၺ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင်တိူၵ်ႈယႃႈယႃမႃႉၽိူၵ်ႇသွင်တူဝ်  ပႃႈဢေးသူၺ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈလၢင်း လႄႈ ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးတိၼ်ႇဢူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဝုၼ်းမွင်ႇၼၼ်ႉ ၵဵပ်းလဵင်ႉဝႆႉ ၊ ၸၢႆဝုၼ်းမွင်ႇသမ်ႉၵႂႃႇတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းသေ ယူႇတၢင်ႇတီႈ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ  ပႃႈဢေးသူၺ်ႇၶဝ်သမ်ႉ ၵဵပ်းလဵင်ႉဝႆႉထႅင်ႈ ၼၢင်းၶမ်းလႅင် ယူႇၸွမ်းၶဝ်မႃးလႆႈ 20 ပီပၢႆသေ ပေႉၵၢၼ်ပေႉငၢၼ်း ၊ ဝၢႆးသေပေႃႈၵဵပ်းလုသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇပုတ်ႈ တၢင်တႅၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းတိူၵ်ႈယႃႈယႃ မႃႉၽိူၵ်ႇသွင်တူဝ်မႃး။  ၸၢႆးတိၼ်ႇဢူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူဝ်ၼၢင်းၶမ်းလႅင် လႆႈၶူဝ်းၵိုတ်းဢမူၺ်ႇ ၼမ်လိူဝ်သေလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉ ၸပ်းၸွႆး ယိၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ လူဝ်ႇငိုၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း တၢင်ႇၵေႃႉသေ ၶိုင်ပွင်ၶႃႈၵူၼ်းတၢႆ ဢဝ်ပႅတ်ႈငိုၼ်းၶမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉတင်းသဵင်ႈမီးလၢႆၵေႃႉ ပႃးၽူႈလႂ်ၽွင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိုၵ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ၸၢႆးတိၼ်ႇဢူင်းဝႆႉသေ ၶိုင်ပွင်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ  
လုၵ်ႈၶူၺ် ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉတိူၵ်ႈယႃႈယႃ မိၵ်ႈမႃႉၽိုၵ်ႇသွင်တူဝ် ၸၢႆးသိူဝ်မူၼ်း ၊ လုၵ်ႈယိင်း ၼၢင်းၶမ်းလႅင် ၊ လၢၼ်ၸၢႆး ၸၢႆးၾႃႉၾႃႉ ( ဢႃႇယု 7 လိူၼ် ) လႄႈ ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်ႁိူၼ်း ၼၢင်းဢေးမူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်တၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉသေ  ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၽဝ်ၾႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
01/05/2019

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.