ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ထၢင်ၼမ်ႉမၼ်းၽူင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ မႆႈပႃးႁိူၼ်းယေး လႄႈ လူတ်ႉၵႃးလုသုမ်းၼမ်

ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း  ၾႆးမႆႈထၢင်ၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ထၢင်ၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉ( ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ) ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၽူင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး မႆႈပႃးႁိူၼ်း လႄႈ လူတ်ႉၵႃးၸဝ်ႈၶွင်ထၢင်ၼမ်ႉမၼ်း ။


ၸၢႆးပႃႉမျိၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းသႃႇ ဢၼ်ၵႂႃႇထႅမ်ဝွတ်ႇၾႆးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶႄႇ ၊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ သိမ်းၶင်ဝႆႉ ထၢင်ၼမ်ႉမၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၊  ၾႆးလႆႈမႆႈယွၼ်ႉသင်တေႉတေႉၼႆၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီသေတႃႉ လႆႈငိၼ်းပိူၼ်ႈဝႃႈ - ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်းယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းမိူဝ်ႈလႅတ်ႇမႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ပဵဝ်ၾႆးသေၽူင်ႉတႅၵ်ႇၵႂႃႇ ၊ ထၢင်ၼမ်ႉမၼ်း ၽူင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆးၶိုၼ်ႈၾႃႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၶၢတ်ႈလမ်းဝႃႈ ထၢင်ၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်ၾႆးမႆႈ တေမီးဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၸၢႆးထုၼ်းသူၺ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တပ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈလလၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ပေႃးလႆႈႁူႉဝႃႈ ၾႆးမႆႈၼႆၵေႃႈ လူတ်ႉၵႃးၶႄမွတ်ႇၾႆး ဢၼ်မီးတီႈၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ မူႇၸေႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးမူတ်း တင်းသဵင်ႈမီး 21 လမ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉယူႇၼိူဝ်ၵွင်းသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး တၢင်းၵႂႃႇႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၵႅပ်ႈၼႃႇလႄႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶႄမွတ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ် ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၶၢဝ်းႁိုင်လႆႈမီးၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸင်ႇၵွႆႈတဵတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ 


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈလႄႈ ထၢင်ၼမ်ႉမၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈလုသုမ်းသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး ႁိူၼ်းၶဝ်ဢၼ်ပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၼ်ႉလဵဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်း ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေဢိတ်း ၊ လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈမႆႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ၊ ၵႃႈၶၼ် ဢၼ်လုဢၼ်သုမ်းတင်းသဵင်ႈတႄႉ ၽၢႆႇႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၼမ်ႉၶမ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၼပ်ႉသွၼ်ႇပႆႇယဝ်ႉလႄႈ ပႆႇပႃႈလႆႈႁူႉ ၊ ၵၢမ်ႇလီလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ၼႆယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
10/05/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia 
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.