ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မႄႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်တီႈႁိူၼ်းသဝ်း


မူိဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ႈတူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:45 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈႄၵျးၸူး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸိုဝ်ႈၼႃႇမတသိၵ်ႇ ႁိၵ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ဢႃႇယု 86 ပီ ၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ဢိူင်းမိူင်းယႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် လႆႈသဵင်ႈသဵင်ႈၵၢင်သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသိူဝ်ႇမရဵင်းပွတ်ႇ တီႈႁိူၼ်းသဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။


ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ မီးလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇပွင်ႇလႅင်းဝႃႈ မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ဢႃႇယု 86 ပီ သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17-5-2019 ယၢမ်း 07:45 ၵၢင်ၼႂ် လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မလဵင်းပွတ်ႇသေ ၶႃႈႁဝ်းယွတ်ႈသိုၵ်းတင်းႁိူၼ်းတင်းယေး လႄႈဢိၵ်ႇပႃးမူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉတင်းသဵင်ႈ တေႁႅၼ်းလူႇပၼ်ၼႆၶႃႈလႄႈ တေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉတိယသထၢၼ် မႄႈတႅင် ဢမ်းၽိူဝ်းမႄႈတႅင်သေ ၸင်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်မႃး ပီႈၼွင်ႉလႄႈဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်းၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶပ်ႉမၢႆပင်မႃႇသႃႇၼၼ်ႉတႄႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထိ 17-22/05/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 20:00 မူင်း ထွမ်ႇလိၵ်ႈ လႄႈ ဝၼ်းထိ 23/05/2019 (ဝၼ်းၽတ်း) ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်သေ ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉတိသထၢၼ် တမ်းပူၼ်းသၼ်မႁႃႇၽူၼ်း ဢမ်းၽိူဝ်းမႄႈတႅင် ၸင်ႇဝတ်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ 083-582-1902, 086-448-4283 (ၸၢႆးလိူၼ်) ၼႆယဝ်ႉ။


ၵပ်းၵၢပ်ႇလူၺ်ႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ မႄႈထဝ်ႈၶမ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ်ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇႁူမ်ႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႂ်ႉ မႄႈထဝ်ႈၶမ်းသေ ဢမ်ႇမီးလူတ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ်လူတ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇလႄႈသင်ၼႆ ဢဝ်လူတ်ႉမႃးၸွတ်ႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ မႃးႁူပ်ႉၵၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈသေ လူတ်ႉတေလုၵ်ႈတီႈမႄႈတႅင်မႃးႁွတ်ႈၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ 11.00 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
17.05.2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.