ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး


ဝၼ်းထိ 19/05/2019 တၢင်းၽၢႆႇၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး လႄႈ မေႃသွၼ်ၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းတွပ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်သၢမ်ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈဢွၼ်ႇ ယိင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈလူင် ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ယိင်း 5 ၵေႃႉ ၸၼ်ႉသွင် ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ တွပ်ႇပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈတႆး လႄႈ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႈသေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇတင်းမူတ်း 22 ၵေႃႉ ၸၢႆး 14 ၵေႃႉ ယိင်း 8 ၵေႃႉသေ မီးမေႃသွၼ်ပႂ်ႉၵုမ်းႁွင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ လႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူင်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵေႃႈ တိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈမႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈပၢႆးလိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇဝႃႈပၢႆးဢင်းၵိတ်ႇ လႆႈဝႃႈတိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈမႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼေထႅင်ႈဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမႃးယဝ်ႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီ ပိုတ်ႇႁဵၼ်းဝႆႉတင်းမူတ်း 4 ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ၸၼ်ႉသွင်သေ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႈပၼ်လၢႆလၢႆ လူၺ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵႃႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင် မီးမေႃသွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃတႆး ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မႃးပူင်သွၼ်ပၼ်ၶႃႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ မီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် 18,000-20,000 ဝၢတ်ႇ တင်ႈတႄႇၵႃႈၼမ်ႉ ၵႃႈၾႆး ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသိုဝ်ႉၼမ်ႉဝၢၼ် ၼမ်ႉၸဵမ်းလဵင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ်ၶဝ် ႁူမ်ႈတင်းၵႃႈၵႂႃႇမႃးႁပ်ႉသူင်ႇမေႃသွၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸေႈတွၼ်းၼၶွၼ်းရၢတ်ႉၶျသီမႃး မႃးထိုင်ၵုင်းထဵပ်ႇ လူၺ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတင်းမူတ်းၼႆႉ တၢင်းၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉလႄႈ မီးပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ယၼ်ၸွႆႈၵေႃႈမီးယူႇၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးၼႆႉ ပေႃးၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးၸိုင် တေပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ် ဝၼ်းသဝ်တင်းဝၼ်းတိတ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00-16.00 မူင်း သင်ဝႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ  တေပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလၢၼ် ၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈၵႂႃႇဢၢပ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မၢႆၵပ်းသၢၼ် 087-087-5673 ၼႆႉလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/05/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.