ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း


ဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈဝႆႉသေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ ။ 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ၼႂ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢႅၼ် ဢႃႇယု 20 ပီ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈၶိူၺ်ၶဝ် ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ ၊ လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းႄတႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလီ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူဝ်ႇမျူဝ်း ၸုမ်းပရႁိတၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ေၸႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈ ၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇ dvb ဝႃႈ ၼႂ်ၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်လူတ်ႉၵႂႃႇႁပ်ႉမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃသေ သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင်သီႇပေႃႉ ။ မၼ်းၸၢႆး လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ တီႈၶႃလူင်ၽၢႆႇသၢႆႉ ႄလႈ တႃတိၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်ႁူင်းယႃယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ယဝ်ႉ ၊ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ႁူႉတူဝ်လီယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး rcss ႄလႈတင်း sspp ၶဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႆႈၵႂႃႇသေႃႉႁူမ်ႈယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ဝႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ် ၽႂ်ၾၢင်ဝႆႉဢမ်ႇႁူႉၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉၼ်ႂးလိၼ် ၊ မၢင်ပွၵ်ႉပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၽဝ်ႁႆႈ ၊ ၸုတ်ႇဝ်ႂမႆႉဝႂ်တွင်ၼႆ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းလိၼ်သေ ၽူၵ်ႉတႅၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ။ ယွၼ်ႉၼႆ ၵႂႃႇၵႂႃႇပႆပႆ လႆႈၾၢင်ႉသတိၵၼ်တေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၼွင်ႁႅင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ မီးၵူၼ်းလုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ။

လုင်းၸၢႆးလူင် တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 18 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈမၢၵ်ႇႁိမ်းတၢင်း ထၢင်ႇပဵၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈေသ ဢဝ်လဵၼ်ႈလႄႈ ၽူင်ႉတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်သေ မီးၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယူႇလီမႃး ၶိုၼ်းယဝ်ႉေသ လူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇယဝ်ႉ  ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ၸုမ်းလႂ်ႁၢင်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ ။
.
Photo:Shar Htat Paing
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
20/05/2019

#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.