ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇပေႃႉၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းတႆးဢမ်ႇမီးလိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်း

 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ  ၸုမ်းၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈတီႈလိၼ်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်း ၊ မီးတီႈလိၼ်ဢၼ်သိုပ်ႇပုတ်ႈမႃးတီႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႄလႈ တီႈလိၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ၸၢႆးတဵင်းမျိၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီၵၢႆဝႃႈ  တေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်တီႈလိၼ်ၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၊ ပေႃးဢမ်ႇတၢင်ႇဝႆႉ မၢႆၾၢင်ၼႆ တေမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈပဝ်ႇတီႈႁၢမ်း ၊ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်လိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်းၸိုင်  ၵူဝ်ၺႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိမ်းဢဝ်ပႅတ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် မႃးဢုပ်ႇၵုမ်သပ်းလႅင်းလွင်ႈၼႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။     

ၸၢႆးတဵင်းမျိၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၊ ဢိူင်ႇႁူးမီ ၊ ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ႄလႈ ဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 7 ပၢၵ်ႇ ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တီႈလိၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇလႆႈၺႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိမ်းဢဝ်ပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတၢင်ႇတီႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်း မိူင်ၼင်ႇၶဝ်လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးသီႇႁၵျေႃႇ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း - ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မိူင်းယႆ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမူၼ်ႉမေးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတီႈလိၼ် - လိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်းၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ၸိူဝ်းဢၼ် ပိူၼ်ႈဢဝ်ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ လၢႆသိုပ်ႇလၢႆပၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းသင်သေ ပွႆႇႁၢမ်းဝႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းၵႂႃႇၶတ်းၵၼ်တင်း ၾိင်ႈထုင်းတီႈလိၼ် ဢၼ်သိုပ်ႇပုတ်ႈမႃးၸွမ်း ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈလႄႈ ၺႃးပိူၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ် ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းပေႃးတေ ၵိုင်ႇငၢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉတမ်းဝၢင်းၶိုၼ်းပၵ်းပိူင်တီႈလိၼ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈပႆႇပႃႈမူၼ်ႉမေးလႆႈ ပၵ်းပိူင်တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တီႈလိၼ်ႁဝ်း တေဢမ်ႇလႆႈသုမ်းလၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈမၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။      

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီၵၢႆ ပီ 2018 ၼီႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼၼ်ႉ  ပၢင်ၵုမ်လူင်သၽႃးတႅၼ်းၽွင်း ဢုပ်ႇၵုမ်တႅတ်းတတ်းလွင်ႈမူၼ်ႉမေးပၵ်းပိူင်တီႈလိၼ် - လိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်း ၊ ေသယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈဢဝ်မႃး မိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈတၢင်ႇ မၢႆၾၢင် လွင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ။ ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်သေ ၽုၵ်ႇၵိၼ်ၽုၵ်ႇယႅမ်ႉမႃးၸွမ်းပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈမႃးတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၶိုၼ်းတီႈ ၽၢႆႇၵေႃႇမတီႇ ပွင်ၵၢၼ်တီႈလိၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်း ၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
03/05/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.