ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶုတ်းႁၼ်လႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၵ်ႇပၢႆတူၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ


တီႈၼႂ်းဝၢင်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇႁိမ်းၵျႂင်းပၢင်ႇ ပွၵ်ႇမၢႆ 3 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ သင်ၶႃႇလႄႈ တၵႃႇပေႃႈဢွၵ်ႇၶဝ် ၶုတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၵ်ႇပၢႆ သိပ်းသၢမ်တူၼ် ပႃးတင်း ၽြႃးၶမ်း ၊ ၽြႃးငိုၼ်း ၊ ၽြႃးတွင်း ၊ ၽြႃးလိၼ်ၼဵဝ် ဢၼ်မီးမႃးပီမိူင်း သွင်ပၢၵ်ႇပၢႆ ။


ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇပၼ်ႇတဝ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျႂင်းပၢင်ႇလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူး လႄႈတင်းၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈတၵႃႇပေႃႈဢွၵ်ႇၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတႅၵ်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈလိၼ်ၵျႂင်း ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းၵျႂင်း ၊ တီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇ  သေယဝ်ႉ မီးတၵႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးဢၢႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁၼ်လိၼ်ဢုတ်ႇဢၼ်ပႅၵ်ႇတႃ ပေႃႇယူႇၼႂ်းလိၼ်ဢိတ်းဢိတ်း ၊ မိူဝ်ႈပၢၵ်ႇပႅတ်ႈလိၼ်သေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶုတ်းလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈၸိုင် ၸင်ႇလႆႈႁူပ်ႉႁၼ်ၽြႃးလိၼ်တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် မွၵ်ႈ 4 ထတ်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶုတ်းလိၼ် ၶူၼ်ႉႁႃထႅင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်ထႅင်ႈ ၽြႃးသူႇလဵၵ်ႉ သူႇယႂ်ႇ ၊ မီးပႃးတင်း ၽြႃးၶမ်းတေႉ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ၽြႃးငိုၼ်းတႄႉ 4 တူၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 27 လႄႈ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်ထႅင်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးတင်းသဵင်ႈ 103 တူၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၽြႃးမၢင်တူၼ်ၵေႃႈ မီးလိၵ်ႈပႃႇလိတႅမ်ႈဝႆႉ ၊ လႆႈႁၼ်တႅမ်ႈပႃး ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈလူႇၽြႃးလႄႈ ဝၼ်းလိူၼ်ပီ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႆႈႁုဝႃႈ ၽြႃးမၢင်တူၼ် ႁိုင်ယၢဝ်းၶၢဝ်းႁီးမီးမႃး ပီမၼ်း 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၊ မီးမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတူၼ်လႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတူၺ်းပိုၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။လိူဝ်သေ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးယဝ်ႉ ယင်းလႆႈၶုတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶီႇမႃႉ ၊ ႁၢင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်း ၊ ႁၢင်ႈရသေး ၊ ႁၢင်ႈၵျႂင်းၽြႃးဢွၼ်ႇ ၊  ဢုပ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ် ။ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး လႄႈ ၶူဝ်းၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈပၢင်းဝႆႉတီႈသုမ်ႉသႃလႃးၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ မီးၵူၼ်းမႃးဝႆႈလူႇပူႇၸေႃႇတင်းၼမ် ။  မီးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးတူၺ်းယဵမ်ႈ ဝႆႈသႃ ။ ၵူၺ်းၵႃႈတင်းဝတ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေဢၢပ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ တေၵေႃႇသၢင်ႈထႅင်ႈဢွင်ႈတီႈႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းသေတမ်းၼႄပၼ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် လႆႈမႃးဝႆႈမႃးတူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇပၼ်ႇတဝ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းဝၢင်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ 30 ပီပၢႆၵေႃႈ လႆႈၶုတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၽြႃးတွင်းလႅင် တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်း 330 ၸွႆႉ ( သၢမ်ပၢၵ်ႇပၢႆသၢမ်သိပ်းၸွႆႉ ) သေ ပၢင်းမိူဝ်းပူႇၸေႃႇမူးၸႃးဝႆႉတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း လၢႆးၶႃႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo:Sao Pandava
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
1/06/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย #ၽြႃးၵဝ်ႇ #လၢႆးၶႃႈ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.