ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁူမ်ႈသၢင်ႈတၢင်းလီ ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ သႂၢင်းၸႂ်ၽြႃးလႄႈ ပိုတ်ႇတႃႇၽြႃး


ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁူမ်ႈသၢင်ႈတၢင်းလီ ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ သႂၢင်းၸႂ်ၽြႃးလႄႈ ပိုတ်ႇတႃႇၽြႃး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးမဵတ်ႉတႃႇ မိူၼ်ၽုတ်ႉထၽြႃးမဵတ်ႉတႃႇ ၽုတ်ႉထၶႃႇယႃႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၸဝ်ႈတႃဝၢၼ် ၽြႃးၸဝ်ႈၾူၼ်သႅၼ်ႁႃႇ ၽြႃးၸဝ်ႈၸုမ်ႉမိူင်းမူင်းၶူၼ်း (ၽြႃးၸဝ်ႈၸုမ်ႉမိူင်းမင်ႇၵလႃႇ) တီႈတၢင်းပီႈၼွင်ႉထႆး ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းမလေး သိင်ႇၵပူဝ်ႇၶဝ် လႆႈလေႃႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်တင်းမူႇၸုမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈၶဝ် တေသိုပ်ႇႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ သႂၢင်းၸႂ်ၽြႃးလႄႈ ပိုတ်ႇတႃႇၽြႃး ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။ပၢင်ပွႆးႁူမ်ႈသၢင်ႈတၢင်းလီ  ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ သႂၢင်းၸႂ်ၽြႃးလႄႈ ပိုတ်ႇတႃႇၽြႃး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၶုၼ်သီႇဝၼတ်း ရတ်းၶျတတမ်ႈရူင်ႈရတ်း (ပႃႈဢူၼ်ႉ)  คุณศิวณัฐ  รัชตดำรงรัตน์ {ป้าอ้วน} ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၼွင်ပိုင်  ဢိူင်ႇယုဝႃႇ ၸေႇဝဵင်းသၼ်ပႃႇတွင်း ၸေႇတွၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးတေမီးသွင်ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 11-12 လိူၼ်မေႇ ပီ 2019 ၼီႈၼင်ႇၼႆ။


ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်မေႇ ပီ 2019 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 19.00 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈႁူမ်ႈလွတ်ႈၽုတ်ႉထႃႇၽိသဵၵ်ႇပိုတ်ႇပၢင်
ၶၢဝ်းယၢမ်း 22.30 မူင်း လွတ်ႈႁေႃးထမ်းတြႃးၵမ်းထိ 1 (ထမ်းပထူမ်သူမ်ၽူတ်း)
ၶၢဝ်းယၢမ်း 23.30 မူင်း လွတ်ႈႁေႃးထမ်းတြႃးၵမ်းထိ 2 (ထမ်ႇမၸၵ်ႉၵျႃႇ)
ၶၢဝ်းယၢမ်း 00.00 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ 5 ပႃး လွတ်ႈႁေႃးမိူၼ်လၢၼ်ႉၼႃးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 01.30 မူင်း လွတ်းႁေႃးထမ်းတြႃးၵမ်းထိ 3 (ၽုတ်ႇထႃႇၽိသဵၵ်ႇ တၢင်ႇဢၼေႇၵၸႃႇ)
ၶၢဝ်းယၢမ်း 02.00 မူင်း လူႇတၢၼ်းႁဵတ်းၶဝ်ႈယႃႇၵု (ၶဝ်ႈႁုင်ၼမ်ႉၼူမ်းသႂ်ႇၼမ်ႉၽိုင်ႈမိူဝ်ႈပၢၼ်ၽြႃး)
ၶၢဝ်းယၢမ်း 04.00 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈတေႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ


ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်မေႇ ပီ 2019 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈႁူမ်ႈလွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈတေႃႇ ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ သႂၢင်းၸႂ်ၽြႃးလႄႈ ပိုတ်ႇတႃႇၽြႃး
ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.30 မူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလွတ်ႈၵႂၢမ်းတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ လူႇတၢၼ်းႁုၼ်ႇႁၢင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 11.00 မူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၽႆၢႇသင်ႇၶ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇၵူၼ်းႁိူၼ်း ၽိတ်ႈပၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ပၢင်ဢဝ်ၼမ်ႉသွၼ်းထၢတ်ႈတေႃႇ ၵႂႃႇတီႈႁေႃသွၼ်းၼမ်ႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇသင်ႇၶ သွၼ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇၵူၼ်းႁိူၼ်းသိုပ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ တၵႃႇသတ်ႈထႃးၶဝ်တင်းလၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သွၼ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 11.20 မူင်း ၵၢပ်ႈသွၼ်းရႁၢၼ်း သႃႇမၼေႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈသေ တၵႃႇသတ်ႈထႃးၶဝ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်
ၶၢဝ်းယၢမ်း 12.00 မူင်း မွပ်ႇၶွင်တီႈမၢႆတွင်းပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆး
(ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ႁပ်ႉၶွင်တီႈမၢႆတွင်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်ၼိုင်ႈဢၼ် ၶွင်မီးမၵ်းၵၼ်ႈ)ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉသေ တၢင်းၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဝတ်ႉၼွင်ပိုင်ၸိုင် ၸင်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးႁူမ်ႈသၢင်ႈတၢင်းလီၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉလႄႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈလုမ်းဝတ်ႉၼွင်ပိုင် မၢႆၵပ်းသၢၼ် 095-689-9282, 099-373-1117 လႆႈၼႆယဝ်ႉ။
.
မၢႆတွင်း= ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်းၶဝ်ႈပွင်းၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမႃးသႂ်ႇၸိုဝ်ႈသႂ်ႇသဵင်ဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆၵပ်းသၢၼ်ၼၼ်ႉသေၵမ်း)

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
07/05/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  
#taimedia #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.