ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႇပူးၶျႃး လၢဝ်း မၢၼ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MOU

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႇပူးၶျႃး လၢဝ်း မၢၼ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MOU
ၼၢႆးၸၢင်ႈပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉလႄႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ဢၼ်လႆႈၸၢင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵမ်ႇပူးၶျႃး လၢဝ်း မၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝီႇသႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တေမူတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 လႄႈ ဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်မတ်ႉၶျ် 2020 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU ၵွၼ်ႇတေမူတ်းဢႃႇယုၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU သေ ဝီႇသႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်းဢႃႇယုၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႆၸိုင် ႁႅၼ်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉတေလႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်ဝီႇသႃႇႁႅင်းၵၢၼ်မူတ်းဢႃႇယုလူင်းယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇလႆႈႁိုင်ထႅင်ႈ 15 ဝၼ်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။
ၵွပ်ႈၼၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းၵၼ် တွၼ်ႇတႃႇတေပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU ၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU ၼၼ်ႉ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇပၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ပတ်ႉသပွတ်ႇသီႇၵမ်ႇ သီလႅင်ၵဝ်ႇ လႄႈသီၶဵဝ်ဢၼ်ၵိုၵ်းၵၼ်တင်းဝႂ်းၵၢၼ်ဝတ်းသီၶွင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU လႆႈ ၸိုင်လူဝ်ႇလႆႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းပတ်ႉသပွတ်ႇသီလႅင် PJ ၸိုင်ၸင်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅၼ်းၵၢၼ် MOU လႆႈၼႆယဝ်ႉ။
 
ၵွပ်ႈၼၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းၵၼ် တွၼ်ႇတႃႇတေပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU ၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU ၼၼ်ႉ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇပၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ပတ်ႉသပွတ်ႇသီႇၵမ်ႇ သီလႅင်ၵဝ်ႇ လႄႈသီၶဵဝ်ဢၼ်ၵိုၵ်းၵၼ်တင်းဝႂ်းၵၢၼ်ဝတ်းသီၶွင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် MOU လႆႈ ၸိုင်လူဝ်ႇလႆႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းပတ်ႉသပွတ်ႇသီလႅင် PJ ၸိုင်ၸင်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅၼ်းၵၢၼ် MOU လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
05/05/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.