ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D 1ၸဝ်ႈ M.A. 6 ၸဝ်ႈ B.A. 33 ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

 

ဝၼ်းထိ 26/05/2019 တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ရၢတ်ႉၶျဝိတ်ႉထယႃးလႆး ၸေႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃး ၸေႈဝဵင်းဝင်းၼွႆႉ ၸိုင်ႈထႆး မီးပၢင်ပွႆးမွပ်ႇၸုမ်းၶူးသင်ႇၶလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈပၢႆးပၢႆး ၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးၵူႈတီႈတီႈ ယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၵႂႃႇသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်ယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၵႂႃႇ Ph.D 1ၸဝ်ႈ M.A. 6 ၸဝ်ႈ B.A. 33 ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။


လိူဝ်သေလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးတႆး ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး  Ph.D,  M.A., B.A., ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်းပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်လႆႈၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ Dr. ၸဝ်ႈသြႃႇတိုၼ်းတႆး ဝိသုၻ်ႉထိၺႃꧣ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ Ph.D ၽၢႆႇပိုၼ်ၽႄႈ ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ မႄႈပႃႈၼၢင်းသူၺ်ႇမုင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ Ph.D ၽၢႆႇပၢႆးၸႂ် လႄႈ မႄႈပႃႈၼၢင်းမွၵ်ႇလၢဝ်သႅင် လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶႅပ်းၶမ်းဢိၼ်ႇသိၵ်ႇၼီႇယႃႇ (Insignia) တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃး ဢယုတ်ႉထယႃး ဝင်းၼွႆႉၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉ မီးသြႃႇသမႃး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵႃႇသတ်ႉထႃႇၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင် ၸဝ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတင်းၼမ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵႃႇသတ်ႉထႃႇၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၸႃႇၵလဵင်ႉလူၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈၵုင်ႇတႃႇၸဝ်ႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D, M.A., B.A.,လႄႈၸုမ်ႈၶႅပ်းၶမ်းၵႂႃႇ ၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းတႄႉတႄႉ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈၵုင်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရ  မၢဝ်းၶမ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ယွင်ႈယေႃး မွၵ်ႈလၢတ်ႈဢေႃးဝႃႇတႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းသေ ၸဝ်ႈၶူးဢၵ်ႉၵသေႇၼ ၼေႃႇသႅင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ Ph.D မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းလႄႈ  မီးၸဝ်ႈသြႃႇ သင်ႇၶ တၵႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း မွပ်ႇဝႂ်ၶႅပ်းယွင်ႈၵုင်ႇ လႄႈလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈႁူမ်ႈမူႇ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်ပွႆးမွပ်ႇၸုမ်ႈၶူးဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ရၢတ်ႉၶျဝိတ်ႉထယႃးလႆး ၸေႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃး ၸေႈဝဵင်းဝင်းၼွႆႉ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26/05/2019  ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးမွပ်ႇၸုမ်းၶူးသင်ႇၶလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈပၢႆးပၢႆး ၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးၵူႈတီႈတီႈ တင်းမူတ်းၼႂ်းပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁဵၼ်းတင်းမူတ်း 20,129 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း (ထႆး) 1,424 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉသေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းသေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးသမ်ႉ မီးၸၼ်ႉ Ph.D 350 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ ၸၼ်ႉ M.A. 631ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ  B.A. 3,399  ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၽူႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတင်းမူတ်း 4,380 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တင်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃး ဢယုတ်ႉထယႃး ဝင်းၼွႆႉ ယင်းလႆႈမွပ်ႇၸုမ်ႈၶူးပၼ် ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ လႄႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တင်းၵူၼ်းထႆးလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းထႅင်ႈတင်းမူတ်း 88 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉသေ မွပ်ႇပၼ်ၸုမ်ႈ Ph.D 35 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ ၸုမ်ႈ M.A. 3 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ  ၸုမ်ႈၶႅပ်းၶမ်းဢိၼ်ႇသိၵ်ႇၼီႇယႃႇ (Insignia) 46 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ


ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးၼႆႉ ပိုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ဝႆႉတင်းမူတ်း မီး 4 ၵုမ်ႇယႂ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးပုတ်ႉထ ၽၢႆႇပၢႆးၶူးသွၼ် ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ လႄႈၽၢႆႇပၢႆးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ မီးၸႅၵ်ႇၽေဢွၵ်ႇပဵၼ်ၽႃႇသႃႇပၢႆးယွႆႈ တႃႇၸၼ်ႉ  Ph.D 11 ပၢႆးယွႆႈ ၸၼ်ႉ M.A. 22 ပၢႆးယွႆႈ လႄႈၸၼ်ႉ B.A. 23 ပၢႆးယွႆႈသေ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃး မီးၸၼ်ႉၸွမ်ၵိင်ႇၽေပိုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 11 တီႈသေ ပိုတ်ႇပဵၼ်ၵေႃးလဵၵ်ႉဝႆႉ (College) 23 တီႈ လႄႈ မီးၸၼ်ႉၸွမ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်တၢင်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးထႅင်ႈ 5 တီႈ  ၼႂ်းမိူင်းထႆး 1 တီႈၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
26/05/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย #MCU #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยลัย #ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃး

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.