ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽဝ်ပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တၢၼ်ႇငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်

6/26/2562 08:29:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈ  ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆလႄႈ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်...

ၼၢင်းယိင်းတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈဢဝ်ယႃႈပၢႆႉလိုမ်းတူဝ် ထွတ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ

6/26/2562 08:49:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 19.30 မူင်း (ၵၢင်ၶမ်ႈ) မီးၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ယိင်းႁွမ်ငိုၼ်း ၸႃႇတိ မိူင်းသူ...

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢင် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

6/21/2562 09:41:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးမႄးၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူ တႃႈပေး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းလူၺ်းၵၼ် ၊ သမ်ႉဢဝ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း M.A ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေပႅၵ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇတႆး ႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး

6/16/2562 05:43:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/06/2019 မီးၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A ၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေပႅၵ်ႇ (Assumption University ) 7 ၵေႃႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်...

ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ !! ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းမိပ်ႇတဵၵ်းတဵင်ဢဝ်ငိုၼ်း သွင်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၸိုင်ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်

6/14/2562 09:22:00 หลังเที่ยง 0

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈႁၢပ်ႉလွင်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇၼူတ်ႇတိၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ...

ၸတ်းပွႆးၼႄၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆၸဝ်ႈၾႃႉတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ

6/10/2562 08:44:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁူင်းၼႄပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈထၢၼ်ထႃႇၼႁူင်းၼႄပိုၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ထၢၼ် ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇယဵၼ်ႇငႄႈ လႄႈ ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ...

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸတ်းပၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းသႅင် မေႃၵႂၢမ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

6/08/2562 06:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးမူႇၸေႈ လႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ဢိူင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ငဝ်ႈသေ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းသႅင် ၽူႈမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းလူင် ...

မိူင်းထႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၶိုၼ်း

6/07/2562 01:24:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၢႆးသေ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပီ  2019 ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ တႃႇတေလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းမိူင်း ၵေႃႉမႂ်ႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 30 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထိ ...

ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်ၶတ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈလၵ်ႉထၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် သူင်ႇၶၢႆထိုင်မိူင်းၶႄႇ

6/06/2562 08:21:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈလၵ်ႉထၢတ်ႇလွႆ ၶုတ်းဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် သူင်ႇၶၢႆထိုင်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ပႃး မူႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးပိူၼ်ႈမႃးၸူၼ်၊ သၢႆၶေႃးၶမ်းပႃးၵႂႃႇတင်းၼမ်

6/06/2562 06:45:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း Tachileik News Agency တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼၢင်းၼၢင်းဝုၼ်းၵႅဝ်...

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးလၵ်းတုမ်ႇမူဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

6/05/2562 05:28:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ မီးလူတ်ႉၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းလမ်း ၼိုင်ႈ မႃးၽႃႇၺႃး လၵ်းသဝ် တုမ်ႇမူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၵဝ်ႇပၢၼ်မွၼ်ႇ မိၵ်ႈမ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.