ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးလၵ်းတုမ်ႇမူဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး


ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2017 ၼီႈ မီးလူတ်ႉၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းလမ်းၼိုင်ႈ မႃးၽႃႇၺႃး လၵ်းသဝ်တုမ်ႇမူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၵဝ်ႇပၢၼ်မွၼ်ႇ မိၵ်ႈမၢႆတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး
ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး ၵူၼ်းၸႃႇတိမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ မီးလူတ်ႉၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတင်းမိူင်းၼၢႆးေသ တေဢွၵ်ႇမိူဝ်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇမႆႉႁႅင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆတင်းမိူင်းၼၢႆး မွၵ်ႈ 3 လၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၵ်းသဝ်တုမ်ႇမူဝ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၶၢင်ႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇ မိၵ်ႈမၢႆတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈလုလႅဝ်ၵႂႃႇတင်းသွင်လၵ်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉဝႃႈ မၼ်းငဝ်ၼွၼ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လၵ်းသဝ်တုမ်ႇမူဝ်ၼႆႉ မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်တီႈၽွင်းတၢင်ႇလႄႈၶႅၵ်ႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းၶဝ် မႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ငိၼ်းသေလၢႆတေႉတေႉ ပေႃးလႆႈႁုဝႃႈ ၵႃးၽႃႇၺႃးၼႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈြသႃႇလူင်မိူင်းၼၢႆး ႄလႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၶဝ် ၼႅတ်ႈၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်းသေ တၢင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်


ထိုင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၼမ်ႉၸၢင် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တၢၼ်ႉသိၼ်ႇဝိၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈြသႃႇလူင်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးၶဝ်သေ မႃးယွမ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉၶဝ်  သေယဝ်ႉ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇဝႃႈ 1) တေႁဵတ်းပၼ်ၶိုၼ်းလၵ်းသဝ်တုမ်ႇမူဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ  2 ) တေဝႆႈဝၢၼ်းၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း 3) ေတပၢင်းသၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းၵၢပ်ႇပၢၼ်းလွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈလွတ်ႈၽေးလွတ်ႈၶဵၼ် ၼႆယဝ်ႈ


ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်းတုမ်ႇမူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေတင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉၵမ်းလဵဝ်   ၶဝ်တေႁဵတ်းပၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ၵဝ်ႇ ၶူဝ်းၵိုတ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးမႃးပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼၢႆးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းၵႃႈၶၼ်ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်သေလၢႆတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႈ 
.
Photo:Sai Nay Lin Htet
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
06/06/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.