ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸတ်းပွႆးၼႄၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆၸဝ်ႈၾႃႉတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ

ႁူင်းၼႄပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈထၢၼ်ထႃႇၼႁူင်းၼႄပိုၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ထၢၼ် ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇယဵၼ်ႇငႄႈ လႄႈ ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸတ်းၼႄပၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ တၢင်းမႆၸဝ်ႈၾႃႉတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ။


ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ် ႁူင်းၼႄပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် တႆးဝႃႈ ၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ဢဝ်မႃးၼႄတီႈႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းဢၼ်ဢဝ်မႃးတီႈ ႁွင်ႈၼႄ ပိုၼ်း ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈမိူင်းတႆး  ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၶွင်ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵႃးၶူဝ်း ၸဝ်ႈၾႃႉ ယွင်ႁူၺ်ႈၵူၺ်း ၊ မီးပႃးတင်း ၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းမိတ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းသူႈ ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉၸၢမ်ၵႃး ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးမႃး ပၢၵ်ႇပီပၢႆ ၶႂ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈသႃး မူတ်းယဝ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတေႃႉဢဝ်မႃးလုမ်းလႃးတီႈတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းႁိုင်ထိုင်ပီပၢႆ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉ တူဝ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈပႆႇသူင်ႇၶိုၼ်းတီႈ ယွင်ႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ ပေႃးတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈမႃးၼႄပၼ် ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁုဝႃႈ တႆးႁဝ်း ယၢမ်ႈပဵၼ်ၶိူဝ်း ၸဝ်ႈ ၶိူဝ်းၶုၼ် ယၢမ်ႈယူႇၸၼ်ႉသုင်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶဝ် မေႃဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်သေ သိုပ်ႇသိမ်းပႅင်းၶူဝ်းၵဝ်ႇပၢၼ်မွၼ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ  ၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ဢၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႄပၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တင်း သဵင်ႈမီး 30 ၸုမ်ႇ  ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 130 ပီပၢႆ ။  တေမီး သိူဝ်ႈသွၼ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉ  ၊ သိူဝ်ႈၼၢင်းၾႃႉ ၊ ၶဵၼ်းႁူဝ် ၊ သွၵ်းတိၼ်ႁူဝ်ၼူၵ်ႉ ၊ ၶူဝ်း ဢမၢတ်ႈၽွင်းမိူင်း ၊ သၢႆဢႅဝ် ၊ သၢႆပႃးဝၢႆႈလႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႄပၼ်ၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းၼႄပိုၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီး ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ပျီႇ ၸေႈဝဵင်း တၵူင်ႇ - ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈ  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မီးၽွင်းလူင်ငဝ်ႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွမ်းၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၊ ၼႄငဝ်း ႁၢင်ႈ လွၵ်းလၢႆးလုမ်းလႃးသိမ်းပႅင်းၶူဝ်းၵဝ်ႇပၢၼ်မွၼ်ႇ သေ မွၵ်ႈဝႂ်ၶွပ်ႈၸႂ် ယွင်ႈ ယေႃး ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်း ၵႃႈလုမ်းလႃးၶူဝ်းၵဝ်ႇ လႄႈ ၽူႈလုမ်းလႃးၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁွင်ႈၼႄၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ  မီးလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်း ၸဝ်ႈ ၾႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႅၵ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 5 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေၼႄပၼ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းၼႄပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႈၵုင်ႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 9  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 18 ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းတဵမ်တဵမ်လႄႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႆႈ တင်ႈတႄႇဢဝ် ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်ၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတႉႄတႉယူႇၶႃႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 10/6/2019

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.