ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ !! ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းမိပ်ႇတဵၵ်းတဵင်ဢဝ်ငိုၼ်း သွင်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၸိုင်ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်


ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈႁၢပ်ႉလွင်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇၼူတ်ႇတိၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝႆၢႇသွင်မူင်း မႃးၺွပ်းထိုင်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းဢွင်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ၶွင်ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၊ ၵွၼ်ႇတေထုၵ်ႇၺွပ်းၼၼ်ႉ တင်းၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၽူႈၵေႃႉယိပ်းထိုဝ်ဝတ်းဝႂ်ပိုၼ်ႉတီႈသုင် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸႆၢးတႃႉ လုင်းထုၼ်း ဢႃႇယု 27 ပီႊ ယိပ်းဝႂ်ပိုၼ်ႉတီႈသုင် မၢႆ 43/ၽ  မူႇ 2 ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸေႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ  ဢဝ်ၵႂႃႇၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈၽၢႆႇလင်ႁွင်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ ၸၢဝ်းတႆး ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းသမ်ႉ ယိပ်းဝႆႉ (Passport) ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ မီးၼႆၢးၸၢင်ႈပဵၼ်တီႈၼိုင်ႈသေ ယဝ်ႉၵေႃႈယွၼ်းလွင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းၶႂၢင်ႇတြႃးဝႃႈ ဝၢႆးသေထုၵ်ႇၵူၼ်းၸႆၢး 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢၢင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတမ်ႇရူတ်ႇ ႁေႃႈၵႃးမႃးၵူတ်ႇဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ထူပ်းၺႃးဝႃႈၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇဢမ်ႇမီး႐ႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆလႄႈ ၺွပ်းတူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇ တင်းၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၸႆၢးတႃႉ တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း ဝႆၢႇသွင်မူင်း  ဝၢႆးၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် 25,000 ဝၢတ်ႇ တႃႇပဵၼ်ၵႃႈတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်းပၼ်ၼၢႆးၸၢင်ႈဝႃႈၼႆသေ တေႃႇထိုင် 06:00 မူင်းယဵၼ် လႆႈႁႃငိုၼ်းဢူၼ်းၵႂႃႇပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇဝႂ်ယေးငိုၼ်းတီႈ တမ်ႇရူတ်ႇၶဝ်ပၼ်မႃး  ၼႆၢးၸၢင်ႈၸင်ႇ ၵပ်းသၢၼ်လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ဢူၼ်းငိုၼ်းမႃးပၼ်ယဝ်ႉ ပွႆႇတူဝ်လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။


သွင်ၽူဝ်မေးၸိုင်မႃးယွၼ်းတင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၸွမ်းၶႂၢင်ႇတြႃးဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်လႆႈထုၵ်ႇမႂ်ငိုၼ်းၼမ်ပေႃးတၢၼ်ႇၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၸႅင်ႈသင်မႃးၼေသေမဵဝ်းမဵဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းၵႃႈမႂ်ဢီႈသင် ၵူၺ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတွပ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းၵႃႈမႂ်သုင်ၼႆႉ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇလႆႈၸႆၢႇပၼ်လႆၢလၢႆတီႈၼႆသေတႃႉ
ၽွင်းမိူဝ်ႈထုၵ်ႇၺွပ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးတႃႉလႄႈမေးမၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းယႂ်ႇလူင်သင် ၵူၺ်းသမ်ႉထုၵ်ႇၺွပ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ၶဝ်ယွၼ်းထူပ်းၸဝ်ႈၼႆၢးၵေႃႈ ထုၵ်ႈႁေႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ဢမ်ႇႁႂ်ႈၽႂ်ၶဝ်ႈမႃးထူပ်းႁႃ ႁႂ်ႈႁႃငိုၼ်းမႃးႁႂ်ႈၶူပ်းတဵမ်ၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ


ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၵႃႈလႆႈထူဝ်းႁႃယိမ်ငိုၼ်းတၢင်ႇတီႈမႃးယဝ်ႉ ဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်တီႈ မႆၢယေးငိုၼ်းၵသိၵွၼ်းထႆး 25,000 ဝၢတ်ႇ ၸိုင်ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၸႅင်ႈဝႃႈထုၵ်ႇမႂ်ၵႃႈသင် ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၼႆၢးၸၢင်ႈ တီႈဢူၼ်းငိုၼ်းၵႂႃႇပၼ်ၼၼ်ႉ ပႆၢလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်ငိုၼ်းၵေႃႈလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈတေႁႂ်ႈတမ်ႇရူတ်ႇၵႂႃႇၺွပ်းလႄႈ လၢတ်ႈႁႂ်ႈၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇႁိပ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵွၼ်ႇသဵင်ႈလိူၼ် ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေႁႂ်ႈတမ်ႇရူတ်ႇၵႂႃႇတိၺွပ်းထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ၼၢႆးၸၢင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဢီႈသင် ၵူၺ်းၼႃႇလႆႈၶႂၢင်ႉႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သေ လုၵ်ႈၸၢင်ႈတီႈမီးဝႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၢႆးၸၢင်ႈၵေႃႉၼႆႉ တႃႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိုင် လႆႈယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် လႆႈပၼ် 300-400 ဝၢတ်ႇ ၸင်ႇၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈလႆႈ ပေႃးၶၢဝ်းတေႃႇဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ၼိုင်ႈပီလႆႈပၼ်ၼၢႆးၸၢင်ႈၼၼ်ႉ 1,000 ဝၢတ်ႇလႄႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်ဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၵူၼ်းတေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမဵဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႈဝႃႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Photo: #chiangmainews
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
15/06/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.