ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢင် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးမႄးၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူ တႃႈပေး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းလူၺ်းၵၼ် ၊ သမ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး 2 ၵေႃႉ လႆႈဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈပိၼ်ႈသေ လုတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉသေယဝ်ႉ  ၼႂ်းသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းမီးလွင်ႈတွပ်ႇထဵင်မေႃးမေးၵၼ် သမ်ႉပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ။ ၵမ်ႈၼမ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ႁိၼေးတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ။


သမႃးၶူမ်ႊပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး - ၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၸုမ်းၼႅင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း - မိူင်းထႆးၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈလႆႈမီးမႃး ဢၼ်တွပ်ႇထဵင်ၵၼ် /ဝႃႈႁင်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး မၢင်ဢၼ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸပ်းၽၢၵ်ႇ ၊ ႁုပ်ႈသေ လၢတ်ႈပၢႆႉပႃးတင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၊ မီးဢၶတိ ၼႆႄလႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ တီႈဢွင်ႈလုမ်းၾိင်ႈငႄႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်းသၼ်လွႆမိူင်းထႆး ဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇေသ  တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၾၢင်ႉသတိဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် ။


ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း  ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် သၽႃးၶူမ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သပ်းၸႅင်ႈၵႂႃႇဝႃႈ - ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆးၶဝ် ၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ( ပဵၼ်ၸုမ်းတႆးလမ်းႁဵတ်းႁင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး ) ၼႆႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထႆးၶဝ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် မီးလွင်ႈပႅင်းၸင်းၼိူဝ်ၵူၼ်းတႆး၊ ဝႃႈႁင်းတႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၶဝ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလွင်ႈၵျၢင်ႉၵမ်သိုဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇလီၸပ်းၽၢၵ်ႇ ၊ ဢမ်ႇမီးဢၶတိ ၊ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပၢႆႉပႃး တင်းၸုမ်းတင်းၶိူဝ်း ၊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိ ပျသၼႃႇဢၼ်ၸၢင်ႈလၢမ်းမႃးၸွမ်းၽၢႆႇလင် ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး 2 ၵေႃႉ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတႆးၶႃႈႁဝ်းၶဝ် / ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈယိၼ်း ေသလၢႆ - မွင်ၸႂ်ၸွမ်းတေႉေတႉ ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇၶဝ် ၶူၼ်ႉႁႃတိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းေသ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၊ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တင်းၸုမ်းတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ယိၼ်းလီ တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ယူႇ ။ ပေႃႈမႄႈၽူႈၵုမ်းထိင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆၵေႃႈ လီဢဝ်လွင်ႈၼႆႉ မႃးပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ် ၊ သင်ႇသွၼ်လုၵ်ႈၽႂ်လၢင်းမၼ်း ယႃႇဢဝ်ၸႂ်တေႃးသသေ ႁဵတ်းႁွတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ ။


ဝၢႆးသေ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ သမႃးၶူမ်ႊပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး - ၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၸုမ်းၼႅင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း - မိူင်းထႆးၶဝ် ယင်းလႆႈဢဝ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၊ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၶဝ်ယူႇယဝ်ႈ ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃး တီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၸိုင် - ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 2 မူင်း တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူတႃႈပႄး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၽိတ်းၵၼ် ၊ ၶၢဝ်ႇထႆးၶဝ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဢဝ်လႅဝ်းလမ်းၽၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး ဢႃႇယု 16 ပီ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁိၼေးတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်တႆး ။
 

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် သပ်းေသးတူၺ်း ၵွင်ႈသီႇသီႇၶႅမ်ႇမရႃႇ/ ဢဝ်လၵ်းထၢၼ်တီႈႁူင်းယႃသေ ၶိုၼ်းမႃးၵႄႈၶၢဝ်ႇပၼ်ဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်ထႆးသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တၢႆယွၼ်ႉၺႃးပိူၼ်ႈၽၼ်း ၊ တၢႆယွၼ်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈပိၼ်ႈလူမ်ႉၵႂႃႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်လမ်းၵၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး 2 ၵေႃႉ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉၶဝ်လမ်းၽိတ်းၵၼ်လႄႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ်ၸင်ႇ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတိၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၶဝ်ၽိတ်းၵၼ် ။

ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် တူၺ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၶဝ်ၶီႇၼၼ်ႉေသ ၶူၼ်ႉၶႆႈလမ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 19 ၸင်ႇၵႂႃႇတိၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁၢင်တူင်းလႄႈ ပွၵ်ႉၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆးၶဝ် မႃးပၢၼ်းၽိတ်းၶဝ်ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၽိတ်းၵၼ် ၊ ဢၼ်ၶဝ်ယိပ်းမႃးၼႂ်းမိုဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈလႅဝ်း ၊ ၵူၺ်းပဵၼ် ၶွၼ်ႉလဵၵ်းသေ မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်လူတ်ႉၶိူင်ႈပိၼ်ႈလူမ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈဢဝ်ၶွၼ်ႉၼၼ်ႉ ထိုမ်ႈတူၵ်းပႅတ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉၶူးမိူင်း ၼႆယဝ်ႈ ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်း မီး 4 ၵေႃႉ ၊ တႃႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉယူႇလႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈလမ်းႁႃထႅင်ႈယူႇ ၊ မိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇတိၺွပ်းတီႈၶႅမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဝဵင်းႁၢင်တူင်းၼၼ်ႉ ယင်းတိလႆႈပႃးထႅင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၸိူဝ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ လွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈလုတၢႆ ၊ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယုပႆႇတဵမ် 18 / တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈ 15ပီ  ၊ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈ 17  ပီႄလႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၾၢၵ်ႇၶင်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႉလုမ်းတြႃႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ။ ဢမ်ႇႁၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ် မႃးသူႇၸႂ်း ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ် မႃးဢႃႇမၶၢမ်ႇ - ႁပ်ႉႁွင်းပၼ်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
21/06/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.