ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးပိူၼ်ႈမႃးၸူၼ်၊ သၢႆၶေႃးၶမ်းပႃးၵႂႃႇတင်းၼမ်

ၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း Tachileik News Agency တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼၢင်းၼၢင်းဝုၼ်းၵႅဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း ပွၵ်ႉမႄႈၶွင် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ  ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁိမ်ဢဝ်ၶမ်းၶဝ်ၵႂႃႇ


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 3 မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ ၸမ် 3 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ သုပ်းဝႆႉၽႃႈတူမ်းၼႃႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသၢႆႇၵႄႇလ်ႁေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ႁၢၼ်ႉၶမ်း သေယဝ်ႉ ဢဝ်သၢႆၶေႃးၶမ်း သၢႆၶေႃႈမိုဝ်းၶမ်း တင်းသဵင်ႈ ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ 80 ၵျၢပ်ႈေသ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ပႃးၵႂႃႇလၢႆသဵၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉသပ်းသေးတူၺ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ ဝၢႆးေသၸူၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ၸင်ႇမႃးသပ်းသေးတူၺ်းတီႈ ႁၢၼ်ႉၶမ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေတိၺွပ်းလႆႈၸူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶိုင်ပွင်သွၵ်ႈႁႃယူႇ ၼႆယဝ်ႈ


ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼၢင်းၼၢင်းဝုၼ်းၵႅဝ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီၼႆႉ ၼႆၵေႃႈ ယၢမ်ႈၺႃးပိူၼ်ႈၸူၼ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ  ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ  သၼ်သၢႆး ( ) သဵၼ်ႈတၢင်းပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸူၼ်မီး 6 ၵေႃႉ  ပႃးၵႂႃႇ ၶမ်းမွၵ်ႈ ၼမ်ႉၼၵ်း 80 ၵျၢပ်ႈ  ၵႅဝ်ႈသႅင်ၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်းထႆး 20 သႅၼ် ငိုၼ်းထႆး 20 သႅၼ် ႄလႈ ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် 7 လုၵ်ႈ  ၼႂ်းၵႃႈၸူၼ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ၸူၼ်လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တင်းသဵင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ

Photo:Tachileik News Agency
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
06/06/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.