ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်ၶတ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈလၵ်ႉထၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် သူင်ႇၶၢႆထိုင်မိူင်းၶႄႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈလၵ်ႉထၢတ်ႇလွႆ ၶုတ်းဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် သူင်ႇၶၢႆထိုင်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ပႃး မူႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလႄႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း သူင်ႇလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၸတ်းၵၢၼ် ပၼ်လွင်ႈၼႆႉ ။


ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈမၢႆၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ တီႈလွႆၽႃမွတ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵူႇ ဢိူင်ႇႁိၼ်လူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးၵုမ်ႇပၼီႇၶုတ်းမၢၵ်ႇႁိၼ် 3 ၸုမ်း မႃးထၢၵ်ႇဢဝ်ႁိၼ်ၶၢဝ် ႁဵတ်းၶႅပ်းပဵၼ်ပလွၵ်ႉသေ ဢဝ်ၵႃးသိပ်းလေႃႉ တၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆတီႈမိူင်းၶႄႇ  လွင်ႈၼႆႉ လႆႈငိၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပီပူၼ်ႉမႃး ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီလီၼၼ်ႉ လႆႈၸွပ်ႇၸၢမ်း သပ်းသေးတူၺ်းသေ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်မႃးထၢၵ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတိူင်ႇပၢင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇတြႃး ၼႆယဝ်ႈ  ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈသၽႃႇဝ ၾိင်ႈပဵၼ် လုလႅဝ် ၊ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉတီႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသၢၼ်ၶတ်း ၊ တိူင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၊ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းလႄႈ ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇ သိမ်းပႅင်းသၽႃႇဝဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇတီႈမႃးၶုတ်းဢဝ်လႄႈ သၢၼ်ၶတ်းၵူၺ်း ၊ တေႃႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁိမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ေတဢမ်ႇဢၢၼ်းယႃႉႁႂ်ႈသၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းလုလႅဝ် ။ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၸဵမ်လွႆ ၸဵမ်ၼမ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းယူႇၸွမ်းသၽႃႇဝမၼ်း ၊ ပေႃးသၽႃႇဝၾိင်ႈပိူင်လုလႅဝ် ဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈ မႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇသင်ၸိုင် ၾိင်ႈၾႃႉတေမႆႈ ၼမ်ႉၵေႃႈတေႁႅင်ႈသေ ၵူၼ်းႁဝ်းေတယူႇယၢပ်ႇမႃးၼႆယဝ်ႈ ။

ၼႂ်းၸုမ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈထၢၵ်ႇဢဝ်ႁိၼ်ၶၢဝ်တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တေမီးပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၊ ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၶမ်း ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၊ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇ ႄၶသိမ်းပႅင်း ၶူဝ်းၵဝ်ႇပၢၼ်မွၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ်သေ လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈ ႁႂ်ႈလူင်းမႃး သပ်းသေးသေ ႁၢမ်ႈႁေႉပၼ်လွင်ႈၼႆႉ ။ ၽိုၼ်မိူၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇပၼ်ပႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
06/06/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.