ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်းထႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၶိုၼ်း


ဝၢႆးသေ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပီ 2019 ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ တႃႇတေလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းမိူင်း ၵေႃႉမႂ်ႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 30 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ မီးပၢင်ၵုမ်တႅၼ်း ၽွင်းသၽႃးမိူင်းထႆး


တႃႇတေလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇမႃးၸိုဝ်ႈ ၽူႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ် မီးသွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရယုတ်ႉၸၼ်ဢူဝ်ႊၶျႃႊ ( ၽူႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းမိူင်းၵေႃႉထူၼ်ႈ 29 ) လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸမ်ႉ ပဵၼ်ၶုၼ်ႊထၼႃးထွၼ်ႊ ၸိုင်ႇရုင်ႉရိူင်းၵိတ်ႇ ၽူႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇဢၼႃႇၶူတ်ႉမႂ်ႇ
ၶုၼ်ႊထၼႃးထွၼ်း  ၸိုင်ႇရုင်ႉရိူင်းၵိတ်ႇ         ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရယုတ်ႉၸၼ်ဢူဝ်ႊၶျႃး 
ပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း ပဵၼ်တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း တေႃႇထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 11 မူင်းသေ မီးၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼိူဝ် 250 ၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း 500 ၵေႃႉၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ
မိူဝ်ႈပႆႇဢဝ်သဵင်ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈ တွပ်ႇထဵင်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ လႄႈ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ပုၵ်ႉၵူဝ်ႇၸွမ်ၽွင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၵေႃႉထိ 30  


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလီၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေလၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၼၼ်ႉ မေႃပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ဢူၼ်မေႃးၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၼိမ်ၸိုင်ႈၶိုၼ်းလႆႈ လႄႈ ၶုၼ်ထၼႃးထွၼ်းသမ်ႉ မီးပၢႆးဝူၼ်ႉမႂ်ႇ တေဢွၼ်ဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇသေ ပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၼၼ်ႉ ယိပ်းဝႆႉဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသေ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတူဝ်းတွၼ်း ၶုၼ်ႊထၼႃးထွမ်းသမ်ႉ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉဢမုတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ လွင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵုမ်ႇပၼီႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႃး
ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ယုၵ်ႉမိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ် ၸိုဝ်ႈၸွမ်ၽွင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းထုၵ်ႇလႆႈပဵၼ် ။ သေယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇၸွမ်းသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်ၸိုင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရယုတ်ႉ ၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃး လႆႈၵႂႃႇ 500 သဵင် ၶုၼ်ႊထၼႃးထွၼ်ႊ လႆႈ 244 သဵင် ၼႂ်းၵႃႈ ၽူႈယုၵ်ႉမိုဝ်းပၼ်သဵင်ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႈၼိူဝ် 250 ၵေႃႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶေႃးသေႃၶျေႃး ( ၵေႃႇမတီႇသိမ်းပႅင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းထႆး ) လိူၵ်ႈဝႆႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လိူၵ်ႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် တင်း 249 ၵေႃႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းထိင်းပၢင်ၵုမ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်သဵင်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈသဵင်ၵမ်ႉထႅမ် ၼမ်လိူဝ်သေ ပေႉပုၼ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ


ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၼႆႉ ၽူႈမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 748 ၵေႃႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီး 747 ၵေႃႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶုၼ်ႊဢၽိသိတ်ႇဝေႉၶျႃႇၶျီဝ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ လွင်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ မိူဝ်ႈၼႃႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ  ဢၼ်ပဵၼ် ၶုၼ်ထၼႃးထွၼ်းတႄႉ ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉမီးဢမုၽိတ်းမၢႆမီႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်းၶျႃး ၽူႈဢၼ်တေလႆႈသိုပ်ႇပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းမိူင်း - မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼၶွၼ်ႊရႃႉၶျ်သီမႃး မိူင်းထႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၸဵင်ႇၼိူဝ်  ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃႇယုလႆႈ 65 ပီ မၼ်းၸဝ်ႈယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတိူင်း မၢႆ- 1 / ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းထႆး ၽၢႆႇတပ်ႉၵွင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၵွင်ႊထပ်းပူၵ်ႇ ထိုင်မႃး ပီ 2014 ၼီႈ မိူင်းထႆးမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်ႉပႃႇတီႇ သိူဝ်ႈလႅင်/သိူဝ်ႈလိူင် ဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းထႆး လႆႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇသေ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရယုတ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်မႃး ႁူဝ်ၼႃႈ ၶေႃးသေႃၶျေႃး ( ၵေႃႇမတီႇသိမ်းပႅင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းထႆး ) လႄႈတင်ႈၸွမ်ၽွင်းမိူင်း မိူင်းထႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 29 ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈသိုပ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆးၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ


Photo:
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
07/06/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.