ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈႁဵၼ်း M.A ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေပႅၵ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇတႆး ႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/06/2019 မီးၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A ၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေပႅၵ်ႇ (Assumption University) 7 ၵေႃႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးသေ ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈ ၸွႆႈလူၵ်ႈလူတ်းလွင်ႈမႆႈႁွၼ်ႉလူင်းလႄႈ ႁၵ်ႉသႃႇသိမ်ႈပႅင်းသၽႃႇဝဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉပလတ်ႉသတိၵ်ႇ (ထုင်ယၢင် ၵေႃႇ) ဝႃႈၼႆ။


ၵၢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးပွၵ်ႈၵမ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် လႆႈမႃးပၼ်တင်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸွႆႈလူၵ်ႈလူတ်းလွင်ႈမႆႈႁွၼ်ႉလူင်းလႄႈ ႁၵ်ႉသႃႇသိမ်ႈပႅင်းသၽႃႇဝဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉပလတ်ႉသတိၵ်ႇ (ထုင်ယၢင် ၵေႃႇ) သေ လၢတ်ႈၼေလွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ၸႂ်ႉတုိၵ်း ပလတ်ႉသတိၵ်ႇ (ထုင်ယၢင် ၵေႃႇ) ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉမၼ်း လႄႈ လွင်ႈႁၵ်ႉသႃႇသိမ်းပႅင်းသၽႃႇဝဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင် ပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈလူၵ်ႈယူႇသဝ်းႁဝ်းၼႆႉ  လူတ်းလွင်ႈမႆႈႁွၼ်ႉလူင်းသေဢမ်ႇၵႃး တင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇတႆးႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းလီသေ မိုတ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵိုဝ်း ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈႁူမ်ႈမူႇဝႆႉပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A ၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်ဢေႇပႅၵ်ႇ တင်း 7 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢဝ်းတႆး ၸဝ်ႈၶူးတိၵ်ႉၶၺႃႇၼ 1 ၸဝ်ႈ လုၵ်းႁဵၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း 1 ၵေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းၶိူဝ်း ၵျပၢၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းၶေႇ 2 ၵေႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းထႆး 2 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၽွင်းၶိုၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉယူႇမိူၼ်ၵၼ်သေ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတူဝ်ႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းပၼ် လႄႈ လၢတ်ႈၼေလွင်ႈၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ် တီႈလႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်တၢင်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးၼႆႉၵႂႃႇၵၼ်ၵူႈၵေႃႉမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆးၼႆႉ ပေႃးၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးၸိုင် တေပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ် ဝၼ်းသဝ်တင်းဝၼ်းတိတ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00-16.00 မူင်း သင်ဝႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ  တေပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလၢၼ် ၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈၵႂႃႇဢၢပ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မၢႆၵပ်းသၢၼ် 087-087-5673 ၼႆႉလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။


ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
16/06/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.