ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး ၸွမ်းၵဵဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်း

7/31/2562 09:22:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်းတင်ႈ...

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ဝ 39 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်လႄႈ ပဵၼ်သွင်ႁူၼ်

7/30/2562 07:41:00 ก่อนเที่ยง 0

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ဝ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉ ဝ uwsa ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ဢၼ...

ယိင်းသၢဝ်တႆး လႆႈႁပ်ႉသူးၽူႈထုၵ်ႇၸႂ်ၼမ်တီႈသုတ်း တီႈပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်းမိူင်းၶႄႇ

7/30/2562 07:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ယိင်းသၢဝ်လုၵ်ႈမႄႈတႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ဢႃႇယု 26 ပီ ဢၼ်လႆႈတၢင်တူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ ပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်း / ၼ...

ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆသေ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ

7/26/2562 09:32:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် ႄလႈ ထႆးရတ်ႉၶဝ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 ၸဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဢၼ်ပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈၸႃႇရဵတ်ႉတၵူၼ်းႁဝ်း

7/24/2562 07:31:00 ก่อนเที่ยง 0

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 တူၼ် ဢၼ်ပွင်သၢင်ႈပိုၼ်ၽႄပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇယူႇၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉထႅင်ႈၸုမ်ႈၶူး ပႃႇရၵူႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၽၢႆႇပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈၸႃႇရဵ...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပၼ်တၢမ်ႇထိုင် ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ

7/24/2562 07:12:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး Thai Pbs   လႄႈ mananger online ၶဝ်တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ( ၵရဵၼ်ႇ )...

ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ တႃႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

7/22/2562 10:01:00 ก่อนเที่ยง 0

ပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈတႃႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 21 လႄႈ 22 လိူၼ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၵူၼ်းယွၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၊ ၺွပ်းပႃးတင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉလုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းယွၼ်း

7/21/2562 10:33:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆၽၢႆႇ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃ...

မိူင်းထႆးမၢင်တီႈ ယွၼ်ႉၾႃႉလႅင်ႉလႅတ်ႇ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းလႄႈ လႆႈႁဵတ်းၼမ်ႉၾူၼ်ပွမ်သေ ႁူတ်းလူင်းပၼ်

7/19/2562 08:18:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် chiangmai news တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢင်တီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾႃႉလႅင်ႉလႅတ်ႇ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိ...

လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတၵ်ႉယမ်ၵႃႇရဝမၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်

7/19/2562 07:02:00 ก่อนเที่ยง 0

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၵူႈပီပီၼႆၸိုင် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈ လၢႆတီႈလၢႆတိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁ...

ဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈမူႇၸေႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ

7/16/2562 08:50:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်း ၵၼ်တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ႁူဝ်မုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁ...

သိုၵ်းလွႆတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

7/13/2562 04:43:00 ก่อนเที่ยง 0

တီႈဝၢၼ်ႈ - မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵဵင်းမႆႇ လူင်းၸႅတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ တိလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 60 ပၢႆ

7/11/2562 07:43:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၶဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ...

ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တၢင်ႉယၢၼ်း တိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ထွတ်ႇၶူဝ်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃႉႁႅမ်မၼ်းၼၢင်း

7/11/2562 06:42:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 7 ၵေႃႉ   ထွတ်ႇၶူဝ်းၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉပေႉၵိၼ်မၼ်းၼၢင်း၊   တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူဝ်...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတႆး 4 တူၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 6 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉသူးယုၵ်ႉယွင်ႈ လွင်ႈပွင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ သႃႇသၼႃႇ

7/09/2562 07:06:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်း Media Council for Buddhism မိူင်းထႆး ၶတ်းလိူၵ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိ်ူဝ်းဢၼ်ၶတ်းႁႅင်း ၶိုင်ပွင်ပိုၼ်ၽႄပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇၼႂ်း ၵူႈမိ...

ၶၢတ်ႈလၢမ်းပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်းထုၼ် ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

7/04/2562 08:36:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁိူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်းထုၼ်ၸေႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ ၾႆးၾႃႉသျႂတ်ႉသေ ဢဝ်ၾႆ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလီတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

7/02/2562 09:44:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းယိင်းႁေႃႈလူတ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉၶူးမိူင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ 3 လ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.