ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၵူၼ်းယွၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၊ ၺွပ်းပႃးတင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉလုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းယွၼ်း


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆၽၢႆႇ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၵူၼ်းယွၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းပၢင်ႇပႃႉဢၼ်လႄႇႁႃၼွၼ်းၸွမ်းတႃၸွမ်းတၢင်း သေယဝ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ ၊ လႆႈတိၺွပ်းပႃးတင်း မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ လႄႈ မႄႈထဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် လႄႇႁႃယွၼ်းၵိၼ် ။ 


ၸၢႆးပိူင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လုမ်းလႃး မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၸုမ်းႁေႉၵင်ႈၽဵဝ်ႈလၢင်ႉလွင်ႈ ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၊ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ၸုမ်းၶဝ် မီးပၢင်ၵုမ် တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းယွၼ်း တႃႇတေၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထိုင်မႃး ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 18 ၸင်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇႁႃၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၸွမ်း ၵၢတ်ႇလူင် ၊ ၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၢႆႉတ်ပႃႉသႃႉ ။ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ၵူၼ်းယွၼ်း 3 ၵေႃႉ ။ ဢၼ်ၸႂ်ႉယွၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်မႄႈၶဝ် လႄႈ မႄႈထဝ်ႈၶဝ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးပိူင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  - ႁူမ်ႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈပဵၼ်လၢၼ်ၵူၺ်း ၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တႄႉ တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်း DNA ၶဝ်ထႅင်ႈယူႇ ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈယွၼ်းၵိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈ ဢွင်ႈလုမ်းလႃးမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်သေ တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီၶဝ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ ၸၢႆးပိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ  မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈၵူၼ်းယွၼ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈ ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တေၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထႅင်ႈယူႇ ၊ ၵမ်ႈၼမ် တေ  ၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၵႆႉမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢတ်ႇၾရၢင်ႇ ၸေႈ ဝဵင်းႁၢင်လူင်း อำเภอหางดงၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ springnews ၵေႃႈ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ - ဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ တိၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းယွၼ်း လႄႈ ၵူၼ်း ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယွၼ်းၵိၼ်  ထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ ။ ၸိူဝ်းၶဝ်  ၶၢတ်ႈယူႇႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ တႃႈသႃလႃး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၊ ၼႂ်းၶဝ် 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းထႆး 2 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းဢၼ် ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႂ် လႄႈ ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း မီး 5 ၵေႃႉ ( ၵူၺ်းၵႃႈၸိုဝ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပဵၼ် ၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႈ )  ၼႆယဝ်ႉ ။


မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၸွမ်းတူၺ်းသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းယွၼ်း ။ ၶဝ်တေဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႃးသူင်ႇဝႆႉ ၸွမ်းၵၢတ်ႇၸွမ်းသႃး မွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၊ သေယဝ်ႉ တေမႃးႁပ်ႉမိူဝ်းၶိုၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ 12 မူင်း ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း  ဢၼ်ပေႃးမႄႈၶဝ်မႃးႁဵတ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ၊ ၶဝ်တေၸၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးႁဵတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းယွၼ်း၊ ပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 ဝၼ်းလႂ် 60 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ယင်းၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႆႈၺႃးပိူၼ်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းၵူၼ်းယွၼ်း တင်းသဵင်ႈ 10 ၵေႃႉ ၊ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇထိုင် 7 ၶူပ်ႇၼႆယဝ်ႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတေႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ႁႃၵိၼ်ၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ပၼ်ႁႅင်း/ ၸႂ်ႉသွႆႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းယွၼ်း ၊ တၢင်းၽိတ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်သေ လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း ၊ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။

Photo:#newtv
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/07/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  

#taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.