ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 ၸဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဢၼ်ပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈၸႃႇရဵတ်ႉတၵူၼ်းႁဝ်း


သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 တူၼ် ဢၼ်ပွင်သၢင်ႈပိုၼ်ၽႄပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇယူႇၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉထႅင်ႈၸုမ်ႈၶူး ပႃႇရၵူႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၽၢႆႇပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈယၢမ်ႈၸႃႇရဵၵ်ႉတဢၼ်လီပၼ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း The Honorary Doctoral of Philosophy Degree in Morality Theology and Social Counseling Administration  ဢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် International University of Morality မိူင်းဢမေႇရိၵႃး ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ။


ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 ၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၶူးပႃႇရၵူႇၼႆႉတႄႉၸိုင် ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ - တေႇဝိင်ႇတ ၵျႂင်းၵၢင်ႉမေႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ သုၶမိင်ႇတ ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဝတ်ႉလွႆတိုင်းၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ ႄလႈ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼုမ်ႇလႅင်း ထမ်ႇမိသ်သရ ဝတ်ႉၵျႂင်းမႁႃႇထမ်ႇမိၵႃႇရႃႇမ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ။
ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈတွၵ်ႇတိူဝ်ႇပႃႇရၵူႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၶူးၸုမ်ႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ႁႅင်း ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပူၵ်းပွင် ၸႃႇရဵတ်ႉတ တၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်း ၊ ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပုၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းၸႂ် ၊ မီးတၢင်းယၢပ်ႇသင်ၵေႃႈ ဢဝ်ၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ 


မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းယႂ်ႇမိူင်းလူင် ႁူႉႁၼ်ထိုင်တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈသေ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ႄလႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းသေ မီးႁႅင်းၸႂ်တႃႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပုၼ်ႈပၢင်ႈ ၽႃႇသႃႇ- သႃႇ သၼႃႇ - တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႈ ။  ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈပႃႇရၵူႇပူၵ်းပွင်ႈၸႃႇရဵၵ်ႉတတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 3 ၸဝ်ႈၵူၺ်း ၊ ယင်းမီးပႃးထႅင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးဢိင်ႇတၵ ငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၶႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ  တီႈဝတ်ႉၵျႂင်း ထမ်ႇမၸေႇယ- ပရိယတ်ႉတိ ၵမ်ႇၽႃႇဢေး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပရႁိတ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ  


လွင်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် ၶူးၸုမ်ႈပႃႇရၵူႇၼႆႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီသေ ပေႃးပႃးပွၵ်ႈၼႆႉၸိုင် လႆႈမီးၵႂႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထိ  11 / ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈၶႅပ်းၶူးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းတီႈလဵဝ် ၊ ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈတီႈ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ လၢႆတီႈလၢႆမိူင်း ၊ ပီၼႆႉတႄႉ ၶဝ်မႃးႁဵတ်းတီႈ မိူင်းၵျပၼ်ႇ ။

ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈၶႅပ်းၶူးတီႈမိူင်းၵျပၼ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃ- ဢူဝ်ႇတၢႆးပႃး ဝဵင်းလူင်တူဝ်ၵျူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၼႂ်သေ မီးပီႈၼွင်ႉမိူင်းတႆး/ မိူင်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ၵႂႃႇမီးဝႆႉယူႇတီႈ မိူင်းၵျပၼ်ႇၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ႁူမ်ႇၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇ မုၼ်ၸွမ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။  
.
Photo:#

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.